Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I SA/Bd 855/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami...
regulujących dofinansowanie projektów, jest prawo rozumiane w szerokim znaczeniu tego słowa. Obok konstytucyjnego katalogu źródeł prawa stanowionego (powszechnie...

IV SAB/Wr 166/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-16

w sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. Przy czym art. 6 u.d.i.p. konkretyzuje przedmiot informacji publicznej w sposób przykładowy, nie tworząc zamkniętego katalogu źródeł...
pracowników. Udostępnienie informacji publicznej polega na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych osobowych konkretnej...

II SAB/Go 17/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-23

przez M.J. studiów MBA na stronie internetowej [...] domagając się wskazania źródła oraz w jaki sposób zostało ono zweryfikowane., Pismem z dnia [...] lutego 2019 r...
[...] nie zostały przygotowane na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych, tylko na podstawie danych pozyskanych z innych źródeł., W.W. złożył do Wojewódzkiego...

III OSK 3995/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-18

k.p.a. w zw. art. 64 § 2 k.p.a., w związku z nieusunięciem w terminie braków formalnych podania., Sąd wskazał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ujawniły się dwa...
nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania bez rozpoznania. Przedstawiciele pierwszej linii, której źródłem była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu...

II OW 149/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

zastosowania konkretnego przepisu prawa materialnego. Jako źródło sporu organ ten wskazuje natomiast 'uprawnienia właścicielskie' poszczególnych organów wykonujących...
o przekazaniu wód pod zarząd danego organu. Ponadto uprawnienia te podlegają ujawnieniu w ewidencjach prowadzonych przez właściwe organy (ewidencja gruntów i budynków...

II SA/Gl 1260/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-10-26

, w tym zakresie ujawniły się dwa nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania bez rozpoznania. Przedstawiciele pierwszej linii, której źródłem była uchwała...

II OSK 1120/17 - Wyrok NSA z 2018-03-14

o ujawnienie wyłączonych z udostępniania części wniosku i umożliwienie zapoznania się z treścią wniosku,, 13) Marszałek odmówił stowarzyszeniom udostępnienia informacji, będących...
informacjami i obliczeniami zarówno w zakresie gospodarowania odpadami, jak i głównych źródeł emisji., Udzielone przez stronę wyjaśnienia przy piśmie z dnia 18 sierpnia 2015 r...

III SA/Wr 337/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

podstawą prawną. Oznacza to, że dokonując oceny legalności uwzględnia także ujawnione naruszenia prawa, których w skardze nie powołano., Artykuł 30c ust. 1 ustawy z dnia...
publicznych, przy czym są to środki pochodzącez budżetu państwa, z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych (art. 3a). Ustawa o zasadach prowadzenia polityki...

III SA/Wr 182/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

ujawnione naruszenia prawa, których w skardze nie powołano., Artykuł 30c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227...
ma być realizowany z wykorzystaniem środków publicznych, przy czym są to środki pochodzące z budżetu państwa, z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych (art. 3a...

III SA/Wr 665/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-30

przeznaczonego do dofinansowania, tym samym jest na gruncie postępowania w zakresie polityki rozwoju regionalnego źródłem prawa. Uzupełnia bowiem regulacje ustawowe, znajdując...
kryteriów merytorycznych - wymagała spełnienia warunków, które nie zostały ujawnione przez IZ RPO WD w momencie ogłoszenia konkursu. Strona wskazywała w szczególności...
1   Następne >   2