Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Po 736/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-01

. swoim zachowaniem w dniu [...] listopada 2009 roku polegającym na tym, że nie wskazał, mimo dwukrotnego wezwania do ujawnienia posiadanej informacji, znanego mu sprawcy...
i Pełnomocnika Dyrektora [...] w P. do spraw obrony cywilnej, wydał ponownie uczniom wskazanej klasy polecenie ujawnienia sprawcy przedmiotowego zdarzenia. Polecenia tego również nikt...

II SA/Ol 824/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-17

skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z dziećmi. Nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Źródłami dochodu 3-osobowej...
jednocześnie, iż w rubryce tej ujawnić należy stan majątkowy (nieruchomości, zasoby pieniężne i przedmioty wartościowe) osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie...

II SA/Ol 824/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-27

. Źródłami dochodu 3-osobowej rodziny są świadczenia z pomocy społecznej i '[...]'. Skarżąca wraz z dziećmi mieszka w mieszkaniu wynajmowanym '[...]'., Wskazać należy...
dotyczących uzyskiwanych świadczeń z pomocy społecznej i dochodów oraz dodatkowych oświadczeń w zakresie wysokości i przeznaczenia ponoszonych wydatków, źródła...

II SA/Sz 222/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-23

., Już po nadaniu stopnia awansu zawodowego ujawniono, że w dniu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego J. U. nie posiadała, wymaganych kwalifikacji do zajmowania...
uczniów, oraz wspieranie ich rozwoju. /źródło http://www.gimnazjum2.szczecinekpl/, Podstawowe zadania pedagoga szkolnego w Gimnazjum nr [...] to:, 1) rozpoznawanie...

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

kwestionował zasadność wydanego J. M. aktu awansu zawodowego, powołując się na okoliczności faktyczne ujawnione w toku prowadzonych spraw przed Sądem Pracy, jak również wiedzę...
przedmiotowej sprawy, jak również fakty ujawnione w toku postępowania przed Sądem Pracy przeczą prawidłowości wydanego aktu awansu zawodowego z dnia 13 października 2010 r...

III SA/Lu 159/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-14

podjęła wszelkie działania aby zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, to nadal nie usunięto 7 (siedmiu) uchybień, które ujawnione zostały w toku wcześniejszych kontroli...
i z tego powodu w źródle czasu do weryfikacji należy w programie Szafir wybrać 'czas zapisany w atrybucie 'Signing Time', co oznacza weryfikację podpisu na czas jego składania (czas...

II SA/Sz 648/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

szkół dla dorosłych. Wbrew zarzutom odwołującej się organ odwoławczy uznał, że dane pochodzące od dyrektorów mogą stanowić wystarczające źródło oceny zainteresowania...
objęta jest tajemnicą korespondencji, a jej ujawnienie zależne jest wyłącznie od woli adresata., Odnosząc się do kolejnego zarzutu skargi, dotyczącego pominięcia...

III SAB/Gd 93/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-15

nie mają znaczenia. Ustawa nie wymaga ich podawania, a co więcej zabrania nawet podmiotowi, do którego został skierowany wniosek domagania się ich ujawnienia., Skarżąca...
wskazania, na jakiej podstawie prawnej działał Dyrektor Generalny Urzędu w zakresie procesu rekrutacji, innymi słowy, co stanowi źródło jego kompetencji. Skarżąca...

II SA/Sz 367/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-15

niezbędny do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a sporne naruszenie prawa ujawniło się w momencie, gdy toczyła się już procedura w przedmiocie nadania jej kolejnego...
, albo wygasła instytucja stanowiąca źródło prawa (vide wyrok NSA z dnia 25 listopada 1987 r. I SA 1406/86, ONSA 1987/281, uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 05 1992 r...

II SA/Sz 356/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-19

. Zmiana w stosunku do aktualnej sieci, ustalonej uchwałą Rady G. K. z dnia [...] r., nr [...], polega na ujawnieniu Przedszkola Publicznego w P. , powołanego uchwałą Rady G. K...
proponowanych regulacji oraz wyjaśniono intencję uchwałodawcy. Podkreślono tam, że u źródeł projektowanych zapisów stała analiza stanu demograficznego Gminy oraz istniejącego...