Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1469/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

maklerskiego występującego pod nazwą system [...]) w piśmie z dnia 3 marca 2006 r., wskazał, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się użycie bazy testowej jako źródła...

II GSK 269/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm...

VI SA/Wa 1080/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-02

w tym przypadku, jako interes uczestników publicznego obrotu. Zdaniem Sądu ujawnienie tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł...
spółki N. S.A. w raporcie rocznym za 2004 r. W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca poinformowała, iż członkowie zarządu i rady nadzorczej nie wyrazili zgody na ujawnienie...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

w raporcie rocznym za 2004r. Jako uzasadnienie wniosku Spółka podała, iż członkowie zarządu i rady nadzorczej nie wyrazili zgody na ujawnienie przedmiotowych danych...
, może spowodować znaczną szkodę dla Spółki, chociażby przez chęć rezygnacji ze stanowisk. W przekonaniu skarżącej Spółki ujawnienie informacji o indywidualnych...

VI SA/Wa 525/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-23

również obaw Spółki, iż ujawnienie informacji o wynagrodzeniach byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby narazić interesy Spółki na znaczną szkodę i na odpowiedzialność...
decydowania o ujawnianiu informacji o sobie. Obowiązek ujawnienia informacji o sobie stanowi niewątpliwie ograniczenie autonomii informacyjnej, dlatego też ustawodawca...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

akcji Spółki, czego dowodzi zachowanie się kursu Spółki po jej ujawnieniu., Ustosunkowując się do zawartego we wniosku strony stanowiska, iż zakup akcji nastąpił w wyniku...
ujawnionych wyników finansowych na kurs akcji Spółki. Stwierdził, iż określenie informacji o wynikach finansowych Spółki jako 'pozytywnej' jest względne i niewystarczające...

VI SA/Wa 1529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

kupna i sprzedaży przez tych samych inwestorów lub grupę inwestorów. Dokonana przez Komisję analiza nie ujawniła tego rodzaju zachowań. Komisja uznała ponadto...
, na co wskazuje zachowanie się kursu spółki po jej ujawnieniu. Zawarcie transakcji w takich okolicznościach przez H. O. oznacza, że nastąpiło wykorzystanie tej informacji...

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

do czasu opóźnionego przekazania [...], tj. do dnia [...] listopada 2002 r., kiedy to spółka ujawniła, że wartość tych przychodów kształtuje się na poziomie 8.568 tys. zł...
, gdyby nie nastąpiła faktyczna okoliczność polegająca na masowych zwrotach towarów przez kontrahentów Spółki, P. S.A. prawdopodobnie nie ujawniłaby nigdy informacji...

VI SA/Wa 1017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

ten potwierdza prawo jednostki do samodzielnego decydowania, o ujawnianiu informacji o sobie. Obowiązek ujawnienia informacji o sobie stanowi niewątpliwie ograniczenie...
są niewątpliwie niezbędne z punktu widzenia interesu publicznego, rozumianego, w tym przypadku, jako interes uczestników publicznego obrotu. Zdaniem Sądu ujawnienie...

III SA 1468/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

do szybkiego ujawnienia małej stabilności finansowej E. S.A. i jego grupy. W konsekwencji banki mogą żądać realizacji poręczeń udzielonych przez E. S.A., uruchomić...
ich wpływu na wycenę rynkową akcji. Jest to jeden z kosztów uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł finansowania na rynku publicznym (tak również: M. Romanowski...