Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 1599/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-21

z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone' oraz 'nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł'. Wprawdzie ustawa w art. 35 nie mówi o środkach...
środków: 'nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone' oraz 'nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł'. Wprawdzie ustawa w art. 35...

II GSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

lub nieujawnionego źródła., Z dotychczasowych rozważań wynika, zatem, że obowiązkiem organu nadzoru powstałym na skutek powiadomienia go przez podmiot mający zamiar podjęcia działań...
z nielegalnego bądź nieujawnionego źródła. Pozytywne ustalenie przynajmniej jednej z tych przesłanek rodzi skutek, o którym mowa w art. 35 ust.3 ustawy o działalności...

VI SA/Wa 1661/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., 5. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez podmiot zależny uważa...
uzyskuje większą wiarygodność na rynku ubezpieczeniowym poprzez ujawnienie faktu, że jego jedynym akcjonariuszem jest zakład ubezpieczeń. Zdaniem strony, daje...

VI SA/Wa 128/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

powodujących, ze krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, skoro strona wykazała, że połączenie...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

) i w Otwartym Funduszu Emerytalnym [...]. W jej toku ujawniono zapisy ze skrzynki emaliowej J. B. pracownika Towarzystwa zatrudnionego na stanowisku dyrektora...
wskazując, że obejmuje ona m.in. 'informacje związane z lokatami funduszu /.../, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników...

II GSK 243/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

końcową. Dywidenda międzyczasowa była źródłem środków, które w dacie notyfikacji posiadały walor niepewności, gdyż sprawozdanie finansowe A. H. miało zostać zatwierdzone...
, to ich obowiązkiem było przedstawienie wraz z zawiadomieniem dowodów, że środki pochodzą rzeczywiście z tych dwóch źródeł, a nadto udowodnienie, że skoro pochodzą z podanych...

I SA 1354/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

konstytutywny. Dlatego nabycie prawa użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r. oznacza ujawnienie przed tym dniem osoby użytkownika wieczystego w księdze...
wieczystego wprawo własności mają także osoby, które złożyły wniosek o ujawnienie prawa użytkowania wieczystego najpóźniej w dniu 30 października 1998 r. Ustanowienie...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

terminu - bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości (art. 204 ust. 9). Możliwość wyznaczenia powszechnemu towarzystwu emerytalnemu terminu do usunięcia nieprawidłowości...
przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź, w składce przekazywanej do funduszu, przed przeliczeniem...

VI SA/Wa 1773/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

może być nałożona po bezskutecznym upływie okresu wyznaczonego do ich usunięcia (art. 204 ust. 8) albo niezależnie od wyznaczenia takiego terminu - bezpośrednio po ujawnieniu...
oraz o koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź w składce przekazywanej do funduszu...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

- bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości (art. 204 ust. 9). Możliwość wyznaczenia powszechnemu towarzystwu emerytalnemu terminu do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych...
oraz o koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź w składce przekazywanej...