Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Bk 494/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-15

uznał za nieudowodniony fakt deklarowania przez cudzoziemca, w momencie ujawnienia jego pobytu w Polsce, zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, RPO podniósł...
, a więc - w przypadku ujawnienia cudzoziemca, który przekroczył granicę wbrew przepisom prawa oraz przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 'RP') bez ważnej wizy...

II SA/Bk 493/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-15

deklarowania przez cudzoziemca, w momencie ujawnienia jego pobytu w Polsce, zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, RPO podniósł ewentualne zarzuty naruszenia:, 2...
, mimo że organ i działający z jego upoważnienia funkcjonariusze SG zobowiązani byli w pierwszej kolejności stosować przepisy u.o.c., a więc - w przypadku ujawnienia...

II SA/Bk 492/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-15

przez cudzoziemkę, w momencie ujawnienia jej pobytu w Polsce, zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, RPO podniósł ewentualne zarzuty naruszenia:, 2. art. 302 ust. 1 pkt 1...
z jego upoważnienia funkcjonariusze SG zobowiązani byli w pierwszej kolejności stosować przepisy u.o.c., a więc - w przypadku ujawnienia cudzoziemki, która przekroczyła...

II SA/Wa 1763/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-15

obiektów i danych identyfikujących funkcjonariusza, a także zasad udostępniania informacji niejawnych w ten sposób, że ujawnił informacje opatrzone klauzulą 'ściśle tajne...
', 'tajne' i 'poufne' dotyczące danych osobowych źródeł informacji, metod współpracy z nimi, uzyskiwanych informacji i dane identyfikujące funkcjonariusza Straży Granicznej...

II SA/Wa 709/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, w związku...
majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, w związku z działalnością zorganizowanej...

II SA/Wa 1787/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Straży Granicznej i komórek organizacyjnych tych jednostek. W następstwie dokonanych sprawdzeń ujawniono dokumenty, poświadczających służbę wnioskodawcy, w wyżej opisanych...
analizy wniosku R.W. o ponowne rozpatrzenie sprawy, podjął po raz kolejny działania zmierzające do weryfikacji swoich zasobów archiwalnych pod kątem ujawnienia...

II SA/Wa 1815/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

naruszenie przepisów prawa polegające na ujawnieniu P. P. informacji stanowiącej tajemnicę służbową o rozmieszczeniu patroli Straży Granicznej i wskazaniu czasu i miejsca...
Straży Granicznej, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych i której ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes, czyniąc...

II SA/Wa 218/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

rolnym rodziców, fakcie, że gospodarstwo najprawdopodobniej nie stanowiło głównego źródła utrzymania rodziny, m. in. ze względu na pracę zawodową ojca wnioskodawcy...
się, że wymienione w nim 'nowe okoliczności faktyczne' i 'nowe dowody' muszą zostać ujawnione po wydaniu decyzji ostatecznej. Ponadto te okoliczności i dowody musiały...

II SA/Bk 558/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-27

pod ścisłym nadzorem b. służb granicznych, ewentualnie mógł i powinien był tę wiedzę pozyskać z ogólnie dostępnych źródeł (w tym mediów);, b) O., poza okolicznościami...
Rzecznik. I tak cudzoziemcy wraz z grupą innych osób dokonali przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom prawa i w dniu 29 grudnia 2021 r. zostali ujawnieni...

II SA/Go 694/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-18

się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje, uwzględniający źródła powstawania odpadów, wraz z listą odpadów niebezpiecznych...
klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu. W stanowiącym załącznik...
1   Następne >   +2   4