Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Lu 403/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-11-08

., Pismem z 30 maja 2022 r. wierzyciel wystąpił do organu egzekucyjnego z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji, wskazując na ujawnienie źródeł dochodu zobowiązanego (renta...
, które finalnie umorzył na mocy art. 59 § 2 u.p.e.a. z uwagi na jego bezskuteczność. Następnie, wobec ujawnienia źródła dochodu zobowiązanego (prawa do renty) wierzyciel...

VI SA/Wa 2716/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

na wykonywanie zarobkowego przewozu osób, jednakże jej nie przedstawił. W dniu kontroli zabrał pasażerki z określonego miejsca, lecz odmówił ujawnienia źródła zlecenia...
mu kolega, nie ujawnił jednak czy użyczenie jest odpłatne. Zapytany o znajomość numeru telefonu umieszczonego na samochodzie, oświadczył, iż kierowcy nie mogą na niego dzwonić...

II SA/Ol 515/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-08

lub jakichkolwiek instytucji. Skarżący nie ujawnił natomiast źródeł utrzymania we wskazanym zakresie - nie wykazał tym samym, że nie jest w stanie z tych źródeł sfinansować...
, w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący nie wykazał żadnego majątku, w tym jakichkolwiek oszczędności, żadnych dochodów oraz innych źródeł utrzymania...

V SA/Wa 1433/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

, iż nie ujawniła wszystkich źródeł dochodów, co uniemożliwiło ustalenie jej rzeczywistej sytuacji finansowej., W dniu 13 sierpnia 2008 r. skarżąca wniosła sprzeciw od ww...

II GSK 103/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

odpowiedzialnością administracyjną określoną w art. 92 ust. 4 u.t.d., może jedynie stanowić podstawę do przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie. Źródłem tak ujawnionych...
, o którym mowa w art. 92 ust. 4 u.t.d., warunkująca nałożenie na stronę kary pieniężnej określonej w załączniku do ustawy, ograniczona jest do okoliczności ujawnionych...

V SA/Wa 1433/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31

, iż zainteresowana nie ujawniła wszystkich źródeł dochodów. Ponadto zadłużenie w banku oraz innych instytucjach traktowane winno być, co najmniej na równi z obowiązkiem ponoszenia...

VI SA/Wa 341/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

poprzez nieujawnienie rzeczywistego nacisku osi napędowej kontrolowanego pojazdu, tj. nieujawnienie składników sumy nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące...
faktycznego, tj., ujawnienia wszystkich okoliczności istotnych dla subsumpcji, czyli procesu przypisania stanu faktycznego do przepisu ustawy, na podstawie którego nakłada...

VI SA/Wa 1920/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-13

naruszeń, a I. Z. złożył od decyzji tej odwołanie., Odnosząc się do ujawnionych naruszeń skarżący stwierdził, iż wynikły one z czysto ludzkich przyczyn. Kierowcy omyłkowo...
, a na przedsiębiorcy ciąży obowiązek przestrzegania norm związanych z czasem pracy kierowców. Organ stwierdził, iż ujawnione naruszenia przepisów o nanoszeniu właściwych danych...

II SA/Sz 957/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

tego, że postępowanie w sprawie powinno być umorzone na podstawie art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, ponieważ od dnia ujawnienia naruszeń w protokole kontroli...
z dnia [...] r. do doręczenia mu zaskarżonej decyzji minęły dwa lata. Ponadto, naruszenia te zostały ujawnione już wcześniej, najdalej we wrześniu 2011 r., w toku...

III SA/Łd 18/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-08

tych prób tachograf nie reagował na magnes przyłożony co czujnika ruchu. W trakcie sprawdzania tachografu w powyższym serwisie ujawniono mikro przekaźnik z którego wychodziły...
do instalacji tachografu wiązkę sześciu nieoryginalnych przewodów zakończonych wtyczką., W związku z ujawnionymi nowymi dowodami kontrolujący ponownie przesłuchali kierowców...
1   Następne >   +2   +5   +10   38