Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Po 381/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-09

kredyt został udzielony, wskazanie wszelkich (poza ujawnioną emeryturą) źródeł dochodu uzyskanego w 2008r. w tym np. w ramach publicznych instytucji edukacyjnych, przedszkoli...
a źródłem jej utrzymania są świadczenia emerytalne w wysokości 1.640,07 zł. brutto (1.356,46 zł. netto). Z powyższej kwoty wnioskodawczyni spłaca kredyt hipoteczny na mieszkanie...

III SA/Wr 429/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-10

jakoby epikryza leczenia szpitalnego w dniach 17-23 grudnia 2002 r. wskazywała na zawodowe źródło ujawnionego wówczas zespołu cieśni nadgarstka. W dokumencie tym stwierdzono...
w środowisku pracy albo pozostaje w związku ze sposobem wykonywania pracy, czy też wynika z innych źródeł chrobotwórczych, niezbędne stało się ustalenie etiologii tej choroby...

II SA/Ke 545/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-04

na hałas i pyły wapienne zawierające substancje drażniące drogi oddechowe, natomiast w środowisku pracy nie ujawniono czynników rakotwórczych zaliczonych do kategorii 1...
należała obserwacja przebiegu procesu wypału wapna w sterowni oraz kontrola ciągów technologicznych, w pobliżu których zlokalizowane były źródła promieniowania...

II OSK 1955/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

tego orzeczenia, nawet gdyby przyjąć istnienie źródła promieniowania w miejscu pracy skarżącego to przeprowadzone badania okulistyczne, dermatologiczne i krwi obwodowej...
nie wykazały skutków działania takiego promieniowania i nie ujawniły zmian, które mogłyby być następstwem narażenia na nie., Organ odwoławczy, po przeanalizowaniu całości...

II OSK 115/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

w środowisku pracy nie ujawniono czynników rakotwórczych zaliczonych do kategorii 1, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 280 poz...
przebiegu procesu wypału w sterowni oraz kontrola ciągów technologicznych, w pobliżu których zlokalizowane były źródła promieniowania jonizującego (kobalt - Co60...

II OSK 1066/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01

sprowadzają się do braku wydania nowego orzeczenia lekarskiego w sprawie ze względu na ujawnienie zatrudnienia pracownika w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowcy...
znaczenie prawne, mające w konsekwencji wpływ na zmianą treści decyzji, w kwestiach zasadniczych. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu ujawnione nowe okoliczności...

II OSK 154/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

medycznej z Centrum [...] w [...] S.A. i zobowiązanie palcówki do jej przedłożenia - na okoliczność ujawnienia choroby zawodowej oraz jej źródła,, - dopuszczenie dowodu...
płatkowe dały wynik ujemny. Ujawnione schorzenie może mieć więc atopowe podłoże, wynikające z uczulenia skarżącej na liczne, pospolite alergeny wziewne i pokarmowe...

II OSK 153/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

dowodu z dokumentacji medycznej z Centrum [...] w [...] S.A. i zobowiązanie palcówki do jej przedłożenia - na okoliczność ujawnienia choroby zawodowej oraz jej źródła...
przeprowadzone testy płatkowe dały wynik ujemny. Ujawnione schorzenie może mieć więc atopowe podłoże, wynikające z uczulenia skarżącej na liczne, pospolite alergeny...

III SA/Łd 44/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w tym m.in. art. 49 poprzez ujawnienie szczególnej kategorii danych wrażliwych, danych o stanie zdrowia, podejrzenia zakażenia wirusem...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika...

II OZ 444/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie ma żadnego majątku ani dochodu. Skarżący oświadczył, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku; źródłem utrzymania...
nie ujawnił. Za wystarczające nie może być uznane oświadczenie o oszczędnościach w kwocie 3.000 zł. Referendarz zwrócił uwagę na fakt, że powyższa kwota odpowiada mniej...
1   Następne >   +2   +5   +10   46