Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1696/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

. do 30.10.2019 r. W toku czynności kontrolnych ujawniono na podstawie faktury, iż kontrolowany podmiot wprowadził do obrotu w ww. okresie łącznie 34779 szt. opakowań o wartości...
. rejestru nie mogła być przedmiotem obrotu. Wobec faktu ujawnienia obrotu tymże materiałem siewnym, po 30.06.2018 r., stanowiącym naruszenie art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy...

IV SA/Wa 1064/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

w dokumencie SANCO/12415/2013, wersja 6 z 15 listopada 2015 r., kiedy dokument ten nie stanowi żadnego źródła prawa, ani żadnego źródła orzeczniczego, czy też interpretacyjnego...
w dokumencie SANCO/12415/2013, wersja 6 z 15 listopada 2015 r., kiedy dokument ten nie stanowi żadnego źródła prawa, ani żadnego źródła orzeczniczego, czy też interpretacyjnego...

IV SA/Wa 2419/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

dotyczące definicji środków ochrony roślin określone w art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 1107/2009. Skarżąca prowadziła ww. reklamy w ujawnionych przez organ okresach. Podjęte...
do ujawnionych reklam, cen reklam i ich faktycznej ilości oraz wobec prawidłowo ustalonych naruszeń norm prawnych i świadomego, zawinionego działania strony postępowania...

II OSK 3211/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

materiałem siewnym dokonanym przez Spółdzielnię po dacie 28 czerwca 2013 r. był nielegalny. Wobec tego ujawnienie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez organ I instancji...
, która stanowi ich źródło dochodu, a nie do dalszej jego odsprzedaży. Jak trafnie przy analizowaniu rozważanej problematyki podkreślił Sąd I instancji, zamiar prowadzenia...