Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 79/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-06

ujawnił omyłkowe określenie przez podmiot zewnętrzny źródła pochodzenia odpadów o kodzie 19 12 12 ex w Podstawowej Karcie Charakterystyk Odpadów. Organ kontrolujący...
nie uwzględnił prośby o umożliwienie dostarczenia charakterystyk skorygowanych zgodnie z faktycznym źródłem odpadów, co wywołało odmowę podpisania protokołu kontroli...

IV SA/Wa 1873/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

z eksploatacji. W ocenie N. G. ujawnione w trakcie kontroli pojazdy nie były przez niego demontowane, a złożone przez niego wyjaśnienia w tej sprawie zostały niewłaściwie...
je do naprawy. Ponadto ujawniono również obecność pojazdów uszkodzonych i w znacznym stopniu zdekompletowanych. Pojazdy te zostały pozbawione elementów niezbędnych...

IV SA/Wa 2127/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

zaś posiada samochód osobowy marki Honda, rok produkcji 1999. We wniosku wnioskodawca nie ujawnił żadnych źródeł dochodu, ani swoich, ani osób pozostających z nim we wspólnym...
pomagają mu rodzice i teściowie. Nadto wskazał, że spłaca zaległości wobec ZUS. Ujawnił, że posiada majątek nieruchomy w postaci nieruchomości rolnej o pow. 1,08 ha, żona...

IV SA/Wa 3046/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

wykończenia wnętrz. Zdemontowane pojazdy oraz ujawnione odpady były przechowywane bezpośrednio na gruncie oraz nie były osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych...
I instancji i zarzucając niezasadne uznanie, że ujawnione na skontrolowanej posesji pojazdy stanowiły odpady w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zaprzeczył...

II SA/Wa 1406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

tajemnicy przedsiębiorstwa, rozumianą jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje...
i dokumentów, które zostały ujawnione, przygotowane w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikłych z procesu oceny'. Dlatego takie dokumenty jak między innymi Wniosek...

IV SA/Po 188/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-14

Inspektorzy ujawnili obecność [...] pojazdów uszkodzonych, które kontrolowany w ramach importu sprowadził ze [...] na teren RP, które w dokumentach posiadały zapisy...
terenu ujawnili elementy konstrukcyjne pojazdów, takie jak elementy nadwozia (słupki, podłoga, dach, przegroda komory silnikowej i inne) z widocznymi śladami ingerencji...

IV SA/Wa 2272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

do zmniejszenia poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego w sytuacji, gdy nieprawidłowości zarzucane Skarżącej, które zdaniem Organu ujawniła kontrola i które następnie...
pomiarowa zaobserwowała cykliczną pracę źródeł hałasu. Był to hałas technologiczny, docierający bez wątpienia, z kontrolowanego podmiotu. W związku z tym, określono czas...

IV SA/Wa 703/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

zostały zgromadzone zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01, które nie zostały wymienione w pkt 1.1. zezwolenia z 2010 roku; ponadto ujawniono naruszenie pkt III...
zezwolenia, poprzez magazynowanie odpadów w wyrobisku; podczas kontroli Strona zobowiązała się do przedstawienia ewidencji odpadów, potwierdzających źródło ich pochodzenia...

IV SA/Wa 122/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-28

wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Stosownie do ust. 2 tego artykułu...
ujawnienie samego faktu naruszenia wymagań ochrony środowiska, czy też przez takie określenie należy rozumieć ustalenie w drodze aktu prawnego, iż nastąpiło naruszenie wymagań...

IV SA/Wa 128/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-02

z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U....
emisyjny uznaje się za dotrzymany, jeżeli - w odniesieniu do czasu użytkowania źródła w roku kalendarzowym - są spełnione jednocześnie następujące warunki:, 1) żadna...
1   Następne >   +2   +5   +10   21