Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 156/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-07

ponosić wykazane stałe miesięczne obciążania na poziomie ok. 6735 zł? Jeśli mają jakieś dodatkowe dochody ujawnienie ich źródła i wysokości,, • przedstawienie pokwitowań rat...

III SA/Kr 155/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-07

ok. 5500 zł wnioskodawcy są w stanie ponosić wykazane stałe miesięczne obciążania na poziomie ok. 6735 zł? Jeśli mają jakieś dodatkowe dochody ujawnienie ich źródła...

II SA/Bd 192/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-07

. Kwestionowanie danych stanowiących podstawę wpisu nie posiada waloru źródła podlegającego ujawnieniu w ewidencji. Zmiany w przebiegu granic lub prawa własności nieruchomości...
skargi. Decyzją z dnia [...] września 2016 r., nr [...], Starosta W. cofnął czynność materialno - techniczną polegająca na ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów i budynków...

II SA/Gl 643/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-14

do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty, m.in. sądy powszechne i organy...
. obejmowały żądanie przywrócenia w jednostce ewidencyjnej rejestrowej nr [...] wpisu 'właściciel O. S. c. T. i B. i spadkobiercy' oraz ujawnienia w niej działki...

III SA/Po 448/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

, że w tej księdze wieczystej ujawniono nieruchomość, w skład której wchodzą działki położone w obrębie J. o nr 15, 20 i 169 o łącznej pow. 3,93 ha, a jako współwłaściciele...
tej nieruchomości ujawnieni są B.Z. i J.Z, w udziałach po ½ części., W trakcie postępowania, organ ustalił również, że w rejestrze gruntów obrębu J. nie figurują działki...

III SA/Kr 949/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-05

pkt 4a) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). niezbędnych do ujawnienia prawa własności Gminy Miasta Oświęcim w księdze...
sprawy nie dokumentują stanu faktycznie ujawnionego w księgach wieczystych i stanu tego nie sposób też ustalić w związku z brakiem w aktach sprawy wypisów z rejestru gruntów...

III SA/Lu 602/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-11

, organy ewidencyjne nie są też uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione...
nr [...] W dniu [...] stycznia 2021 r. wprowadzono w bazie ewidencji gruntów i budynków gminy Ś. zmianę wynikającą z powyższej decyzji i operatu, polegającą na ujawnieniu podziału...

II SA/Bk 624/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-25

do ustalenia, czy dana informacja o gruntach, budynkach i lokalach podlega ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków i czy źródło, z którego ona wynika należy do ustawowego...
z załączonymi dokumentami nie dawał podstaw ze względów formalno-prawnych i merytorycznych do wykreślenia z ewidencji gruntów własności Powiatu B., ujawnienia własności...

III SA/Łd 411/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-11

aktualizacji ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych...
oznaczonej nr [...], położonej przy ulicy A 17, w K. polegającej na przywróceniu stanu prawnego działki sprzed ujawnionego postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia...

III SA/Lu 69/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-19

dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w ewidencji praw. Zadaniem organu ewidencyjnego jest jedynie rejestracja (przepisanie) danych na podstawie dokumentów wytworzonych...
stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty., Wymaga jednocześnie podkreślenia, że zgodnie z utrwalonym w tej kwestii stanowiskiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   58