Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 1955/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

. [...] Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (dalej Inspektor Wojewódzki) wezwał Redaktora Naczelnego czasopisma '[...]' - R. S. - do ujawnienia posiadanych nazw i adresów...
, kto i w czyim imieniu prowadzi działania polegające na umieszczaniu w ww. czasopiśmie reklam, informacji, artykułów;, - ujawnienia wyjaśnień, jakie informacje, reklamy, artykuły...

II SA/Wa 372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość...
osoby fizycznej' oraz 'wizerunek osoby fizycznej' nie są pojęciami tożsamymi. Nie każde ujawnienie wizerunku, w ocenie Spółki, będzie stanowiło naruszenie prywatności...

II SAB/Rz 73/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-15

przez Centrum do dnia wpłynięcia wniosku; czy zostały przyznane dofinansowanie w zakresie w/w celów?;, 3. Wskazanie podstawy prawnej, aktu prawnego (oraz źródła jego publikacji...
nie precyzuje okresu którego dotyczy., Ad.3 - Zakresem dostępu do informacji publicznej nie są objęte kwestie uregulowane w powszechnie obowiązujących źródłach prawa., Ad.4...

VI SA/Wa 738/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

do złożenia oświadczeń, przedłożenia umowy najmu lokalu, przedłożenia dokumentów potwierdzających uzyskanie źródła finansowania na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
oraz przedłożenia umowy franczyzy zawartej ze spółką '(...)'Sp. z o. o. oraz o wskazanie źródeł finansowania na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa., W odpowiedzi...

VI SA/Wa 929/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

w oparciu o art. 50 § 1 k.p.a. wezwał Spółkę do:, 1) wskazania źródeł finansowania zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa apteki ogólnodostępnej o nazwie 'Apteka...
umowa pożyczki, a także do przedłożenia dokumentów potwierdzających źródło finansowania transakcji;, 2) wskazania, czy Spółka posiada jakiekolwiek związki także poprzez...

VI SA/Wa 2387/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

uzyskiwać produkty lecznicze z dowolnego źródła, pozostającego pod kontrolą tego samego przedsiębiorcy. Taka wykładnia przepisów kłóci się z podstawowymi założeniami prawa...
pr.farm. obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną jest dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym. Ujawnione podczas...

VI SA/Wa 750/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

lecznicze zawarte na tych dokumentach ujawniono na stanie magazynowym hurtowni skarżącej podczas inspekcji przeprowadzonej w dniach [...]-[...] lutego 2016r.)., Skarżąca...
, jako prawidłowy łańcuch dystrybucji produktów leczniczych - obrazując go diagramem, który obejmuje również legalne źródła 'zaopatrywania się' poszczególnych jego uczestników...

VI SA/Wa 3033/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ujawniły się dwa nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a....
). Przedstawiciele pierwszej linii, której źródłem była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 dnia czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNP 2000/19/702, stoją na stanowisku...

VI SA/Wa 483/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

o powierzchni 58 m kw., a jako jedyne źródło dochodów podała świadczenie emerytalne jej matki w wysokości 1.900 zł brutto. Jednocześnie skarżąca oświadczyła, że jest rencistką...
potrzeby życiowe w stopniu, który zagrażałby ich utrzymaniu., Tymczasem, jak już wyżej podano, analiza transakcji dokonanych na ujawnionym przez skarżącą rachunku firmowym...

VI SA/Wa 3017/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

września 1996 r., sygn. akt I SA 1326/96)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ujawniły się dwa nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania...
bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Przedstawiciele pierwszej linii, której źródłem była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 dnia czerwca 2000 r., III ZP 11/00...
1   Następne >   +2   5