Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Kr 682/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-30

nie przedstawia zeznania podatkowego za rok 2015 i nie wyjaśnia dlaczego. Nie wspomina o pożyczkach czy pomocy rodziny. Źródło jego dochodu pozostaje nieujawnione., Obowiązek...

I SA/Ke 383/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-17

III ' Źródła finansowania operacji' w tabeli 'Źródła finansowania' w punkcie 1 'Środki własne' widnieje kwota 120.000 zł oraz w punkcie 4 'Dofinansowanie ze środków...
120.000 zł, co stanowi 54,55 % kosztów kwalifikowanych i jest wyższa od minimalnego wkładu własnego - liczonego od kosztów kwalifikacyjnych projektu (źródło weryfikacji...

II SA/Wr 561/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

za niekorzystne odprowadzanie ścieków do rzeki K., a przez to pogarszanie jakości wody stanowiącej źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia., Pismem...
wykorzystywana jako surowiec w wielu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce nie jest odpowiedniej jakości, a do wielu rzek stanowiących źródło poboru wody dla potrzeb...

II SA/Wr 535/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

wodnoprawnego na odwodnienie obwodnicy do B. oraz innych źródeł zrzutu ścieków i wód. Pozostała argumentacja była identyczna, jak pozostałych odwołujących się. Dodał...
jedynie nie przytoczył źródła przysługującego mu interesu prawnego., W uzupełnieniu odwołania Stowarzyszenie wniosło o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu hydrologii...

II SA/Wr 570/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

. Działania te podejmowane są w sprawach indywidualnych, a więc ich przedmiotem jest określony i zindywidualizowany stosunek administracyjny, którego źródłem jest przepis...
jakimkolwiek domniemaniem zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Żadne dane w nim ujawnione nie noszą cech konstytutywności. Dlatego wykreślenie spółki wodnej...

II SA/Wr 738/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu...
września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego., W odpowiedzi na skargę organ...

II SA/Wr 737/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek...
obowiązku zakładania ksiąg wieczystych i ujawniania w nich praw właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu...

II SA/Wr 466/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

jednolitej części wód powierzchniowych JCWP B. od źródła do [...], stanowiącej scaloną cześć wód powierzchniowych [...], 2) w granicach jednolitej części wód podziemnych...
do spożycia: a) JCWP B. od źródła do W., [...], b) [...]., Według Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza O. [...] stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie...

II SA/Wr 2/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-20

na której posadowione są urządzenia melioracyjne - strona uważa, że na odcinku od źródeł zbiornika nie ma żadnych urządzeń melioracyjnych. Obowiązek wyjaśnienia tych okoliczności...
.' wybudowany został na wodach płynących potoku B. co zostało szczegółowo wykazane i udokumentowane. Błędne jest stanowisko strony, że część potoku od źródeł do zbiornika wodnego...

II SA/Gd 416/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-12

ujawniony w trakcie kontroli udokumentowanej protokołem kontroli nr [..] z dnia 2.06.2020 r., Czynności kontrolne wykazały, że A. nie posiada żadnej linii technologicznej...
. Obowiązek taki może ciążyć na nich na podstawie odrębnych przepisów i decyzji, ale jego samoistnym źródłem nie jest zarządzenie pokontrolne. Stąd też w orzecznictwie przyjmuje...