Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

., Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r. referendarz sądowy WSA w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy stwierdzając m. in., że skarżący:, 1) nie ujawnił źródeł swoich...
otrzymania wezwania, przez przedstawienie:, 1) z jakich środków finansowych czerpie środki na bieżące utrzymanie, skoro we wniosku o prawo pomocy nie podał żadnych źródeł...

IV SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

wątpliwości treści wezwania, nie ujawnił w sposób przekonujący źródeł swoich dochodów. Nie nadesłał bowiem żadnych dokumentów potwierdzających wysokość dochodu z wynajmu...
do wyjaśnienia: z jakich konkretnie środków finansowych czerpie środki na bieżące utrzymanie, skoro we wniosku o prawo pomocy nie podał żadnych źródeł dochodów (należało...

IV SA/Wa 2560/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

danej nieruchomości. Co więcej, dokonując aktualizacji ewidencji organ nie jest uprawniony do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych...
ewidencji należy utrzymywanie jej w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Ujawniony zaś w ewidencji gruntów stan...

IV SA/Wa 491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

na ujawnieniu Pana W. K. i Pani A. K. jako właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki [...], utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu decyzji organ...
o wprowadzenie zmian podmiotowych w ewidencji gruntów i budynków stroną jest osoba żądająca ujawnienia siebie, jako właściciela określonej działki ewidencyjnej oraz osoba...

IV SA/Wa 837/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

nieważności decyzji Starosty P. z dnia [...].11.2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy ujawnienia żądanych wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków, w odniesieniu...
ją za uzasadnioną i prawidłową., Od ww. decyzji odwołanie wniosła A. W., Organ wskazał, że kwestionowaną decyzją Starosty P. nr [...]z dnia [...].11.2012 r. o odmowie ujawnienia...

IV SA/Wa 272/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

w operacie ewidencji gruntów dla wsi R. gm. M. poprzez ujawnienie podziału działki ewidencyjnej nr [...] o pow. 0.65 ha na działki [...] o pow. 0.61 ha dokonanym w celu...
sprostowania ujawnionych błędów. Z treści decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] maja 1992 r., znak: [...] wynika jednak, że decyzja ta została wydana po rozpatrzeniu wniosku...

IV SA/Wa 2000/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

ewidencyjne tj. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] stanowią użytek drogi. Wszystkie ww. działki są ujawnione w ewidencji gruntów i budynków miasta...
orzeczeń sądowych. W świetle powyższego, zdaniem organu, niemożliwym jest ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków decyzji administracyjnej Samorządowego Kolegium...

IV SA/Wa 993/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

'o odmowie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów w obrębie [...] gmina C. polegającej na ujawnieniu Pana W. K. i Pani A. K. jako właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem...
[...] lipca 2006 r. orzekającą 'o odmowie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów w obrębie [...] gmina C. polegającej na ujawnieniu Pana W. K. i Pani A. K. jako właścicieli...

IV SA/Wa 3818/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

oraz rozporządzenia ewidencyjnego, postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynkóworzekł o:, 1...
dla obrębu nr [...] Dzielnicy B.[...], w odniesieniu do wykazywanego stanu prawnego działek ewidencyjnych nr [...] oraz [...]. Zmiany te miały polegać na ujawnieniu...

IV SA/Wa 1486/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

, kwietniki, warzywniki., W przedmiotowej sprawie, jak wynika z materiału dowodowego, zaistniała konieczność ujawnienia wyżej opisanego użytku gruntowego - tereny mieszkaniowe...
, ujawnienia w operacie ewidencyjnym Miasta C. odniesieniu do budynku danych małżonków, oraz uzyskania przez męża skarżącej mnie pozwolenia na jego użytkowanie wspólne...
1   Następne >   +2   +5   7