Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Łd 79/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-08

wnioskodawca otrzymał jedynie 9 punktów, tj. najniższą notę uprawniającą do pozytywnej oceny grupy docelowej, co oznacza, że jej opis nie był najlepszy. Przy ujawnieniu...
administracyjne nie wyczerpują źródeł prawa, o których mowa w Konstytucji (zob. wyrok NSA z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt II GSK 1377/10). W prawie administracyjnym pojęciu...

III SA/Gl 562/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

źródeł informacji na temat sytuacji osób, które straciły trudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy na obszarze realizacji projektu. W szczególności nie wskazał ile...
relacji cel- rezultat - mającego niejednokrotnie charakter ilościowy. W tym przypadku założone Źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość...

I SA/Sz 259/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-26

usunąć z wniosku. Organ nie zgodził się z Wnioskodawcą, iż nie został on poinformowany o konieczności pomniejszenia kosztów pośrednich (pkt G.3) i wysokości źródeł...
, doręczenia Skarżącej oceny z ujawnieniem danych osób je dokonujących oraz mając na uwadze zarzuty skargi, wskazać należy, że stwierdzone uchybienie to nie wpłynęło na ocenę...

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

ściśle., Zasadą zatem winno być, że organ interpretując zapisy ustawowe powinien dążyć do tego, aby informacja została ujawniona, przy czym niewątpliwie winien mieć...
publicznych, przy czym są to środki pochodzące z budżetu państwa, z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych (art. 3a). Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju...