Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

załącznikami złożonej przez Rzeszowskie Centrum Chorób Serca i Naczyń Sp. z o.o. w Rzeszowie, jako nie podlegających ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...
do zakresu przedmiotowego ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlegają ujawnieniu w trybie tej ustawy., O. S. W. W. - Spółka Partnerska Lekarzy w R. wnieśli...

II SAB/Bd 81/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

3 ustawy). [...] informacji wymienionych w art. 6 nie ma charakteru katalogu zamkniętego, lecz stanowi jedynie przykładowe wyliczenie źródeł i rodzajów informacji...
Szpitala na rzecz podmiotów realizujących galę. Jego zdaniem istotnym w tej sprawie jest fakt, iż sponsorzy to podmioty prywatne, które nie wyraziły zgody na ujawnienie...

II SA/Wa 251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

r. w których w stosunku od umów przesłanych uprzednio zostały ujawnione następujące dane:, 1) imię i nazwisko lekarza,, 2) numer prawa wykonywania zawodu,, 3) numer wpisu...
i ich ujawnienie prowadziłoby do naruszenia prywatności tych osób. Wysokość wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna otrzymuje z tytułu realizacji umowy jest bowiem prywatną...

I OSK 1347/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

podmiotów realizujących galę. Jego zdaniem istotnym jest fakt, że sponsorzy to podmioty prywatne, które nie wyraziły zgody na ujawnienie ich danych, a tym bardziej kwoty...
. 'Gali z okazji 160 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci [...]' to podmioty prywatne, które nie wyraziły zgody na ujawnienie ich danych, a także wysokości kwoty...

II SAB/Bd 91/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-07

prywatne, które nie wyraziły zgody na ujawnienie ich danych, a tym bardziej kwoty sponsorowanej, a niektóre podmioty wręcz wskazały, że nie pozwalają na taką...
te znajdowały się już w dyspozycji Szpitala, stanowiły zatem majątek publiczny, a źródło pozyskania tych środków, jak również ich wysokość uznać należało, jak podkreślił to NSA...

II SAB/Kr 80/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-06

. Ujawnienie przedmiotowych danych bez zgody zainteresowanych może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W przedmiotowej sprawie...
nie mamy do czynienia z bezczynnością, gdyż organ wydał decyzję w sprawie wniosku dotyczącego ujawnienia informacji o wysokości dodatków motywacyjnych. Kolejny wniosek...

II SA/Kr 1206/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-15

z realizacją 'Programu badań statystycznych statystyki publicznej' na dany rok. Sprawozdania te są zatem źródłem danych o wykonanych zabiegach. Z odpowiedzi tej wynika...
, wykonywanych w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, które również mogą być źródłem stosownych informacji publicznych w ramach wyżej wskazanych pytań...

IV SA/Wr 96/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

swojego zdania z dostatecznym rozeznaniem., Niewątpliwie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej znajduje swoje źródło w art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej...
. Ustęp 1 tego artykułu stanowi, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby., Zasada prywatności...

II OSK 1729/09 - Wyrok NSA z 2010-10-28

z dostatecznym rozeznaniem., Niewątpliwie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej znajduje swoje źródło w art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym, że nikt...
nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. Zasada prywatności, przyjęta w tym przepisie dała podstawę...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

dotyczącej indywidualnych podmiotów fizycznych w zakresie dotyczącym ich prywatności, znajduje źródło w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 zd...
informacji, czy zwrócono się w ogóle do nich o wyrażenie zgody na ujawnienie wnioskowanych danych. Brak dowodów, że takiej zgody nie wyrazili, co już samo wskazuje...