Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OZ 188/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-22

zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych...
, bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje żadnego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest uprawa nieruchomości rolnej. Skarżący jest właścicielem mieszkania o pow. ok. 36 m2...

I OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-25

zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych...
. 111,54 m2 i nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha, która nie przynosi dochodu, a jest jedynie 'konsumpcyjnym źródłem utrzymania'. Skarżący podał, że prowadzi samodzielnie...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-17

, że wnioskodawca nie wykazał, aby nastąpiła zmiana okoliczności sprawy, która uzasadniałaby zmianę przedmiotowego postanowienia. Wnioskodawca po raz kolejny nie ujawnił źródeł...
utrzymania siebie i źródeł finansowania ponoszonych wydatków, do których ponoszenia jest zobowiązany chociażby w związku z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Nie znając...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie...
rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości (...) nie czerpie zarobków a jedynie wykorzystuje...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-09

majątkowa. Wywodząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła...
2012 r., złożone do sprawy o sygn. II SA/Ol 459/12. Skarżący podał w nim, że nie posiada źródeł dochodu i tym samym nie ma źródła utrzymania. Z tego też względu...

I OZ 105/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-22

, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania...
posiadanych w poszczególnych miesiącach 2012 r. źródeł dochodów oraz nadesłania dokumentów, które miałyby uprawdopodobnić składane przez niego oświadczenia. W odpowiedzi...

I OZ 176/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

nie ujawnił źródeł utrzymania siebie i źródeł finansowania ponoszonych wydatków, do których ponoszenia jest zobowiązany chociażby w związku z posiadaniem wykazanych...
nieruchomości. Nie znając rzeczywistych źródeł finansowania wnioskodawcy i wysokości środków, jakie z nich pozyskuje, nie można ustalić jak w rzeczywistości kształtuje...

III SA/Łd 285/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-07

wyjaśniające bezsprzecznie ujawniły, w tym szczególnie wyjaśnienia z dnia 30 grudnia 2009 r. skarżącej, że nie są jej znane podstawowe akty prawne, dotyczące rozdawnictwa...
powołują się na znane sobie źródła pozwalające na dokonanie oceny czy jest to środek silnie działający i do jakiej grupy należy, tymczasem akta administracyjne...

IV SA/Wr 217/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

bezpieczeństwa. Ujawnienie i rozpowszechnienie ww. umów wraz z aneksami oraz załącznikami stanowiącymi integralną ich część miałoby negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa Zakładu...
, jak również jego bezpośredniego otoczenia ze wskazaniem lokalizacji stanowiących potencjalne źródło zagrożenia, jak na przykład: dworce kolejowe i autobusowe, szpitale, placówki...

II SA/Po 744/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

władzy publicznej;, 2. art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. poprzez błędne przyjęcie, że 'informacja ta stanowi informację publiczną przetworzoną, wobec uzyskania której ujawnienie...
przez organ źródeł i nośników informacji., Mając powyższe na względzie, Sąd uznał, że organy w niniejszej sprawie odpowiednio wyjaśniły, że na dzień złożenia wniosku (wpływu...