Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

poza granicami RP mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku?, Uzupełniając wniosek w dniu 3 maja 2013 r. wnioskodawca przeredagował pytanie do brzmienia...
: czy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki poza granicami RP w sposób niebudzący wątpliwości mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku? Nadto wskazał...

III SA/Wa 2917/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-26

o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów). Jakkolwiek przepisy przewidują zarówno metody szacowania podstaw opodatkowania, jak i skutki...
podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł, ale ww. można dokonać tylko w 'zwykłym' postępowaniu podatkowym, związanym...

I SA/Gl 209/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-05

oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że ustawodawca nie wymaga, aby przychodem...
, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FSK 952/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Ponieważ ustawodawca użył sformułowania 'w szczególności' katalog przychodów zaliczanych do przychodów...
szkodę osobom trzecim, stanowi dla skarżącego przychód z innych źródeł, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Na skutek opisanego działania, skarżący uzyskał...

I SA/Kr 1249/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-15

oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych., Następnie Skarżący podniósł, że pojęcie 'nieodpłatnego świadczenia' użyte...
po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania akcji?', Zdaniem Wnioskodawcy...

I SA/Kr 1255/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-06

nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody...
:, Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód...

I SA/Gl 264/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-18

do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych., Pojęcie 'nieodpłatnego...
fizycznych (a jeśli tak to z jakiego źródła, w którym momencie należy rozpoznać i w jakiej wysokości przychód i koszt uzyskania tego przychodu) i czy w konsekwencji na Spółce...

I SA/Po 1044/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-13

określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak podkreślił Dyrektor wżyte w konstrukcji art. 20 ust. 1 ww. ustawy sformułowanie...
2013 - 31 grudnia 2013 i czy należy je wykazać w pozycji inne źródła w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła wyplata, łącznie z innymi...

I SA/Kr 758/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przepisy prawa przewidują zarówno metody szacowania podstaw opodatkowania, jak i skutki podatkowe czynności pozornych...
, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Jednakże ustalenie metody szacowania dochodu, uznanie czynności za pozorną i przypisanie podatnikowi dochodu ze źródeł...

II FSK 1115/21 - Wyrok NSA z 2021-12-10

fizycznych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (zob. P. Pietrasz, Charakterystyka dochodów nieujawnionych...
podatków dochodowych sprowadza się do obłożenia tą daniną przyrostu mienia z określonego źródła przychodów;, 2. art. 30e ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...
1   Następne >   +2   +5   +10   48