Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

działalności gospodarczej oraz z innych źródeł) sięgnął kwoty 79.534,49 przy przychodzie w wysokości 190.988,11 zł i kosztach uzyskania przychodów w kwocie 111.453,62 zł...
kilkunastu tysięcy zł, podając w tytule przelewów 'pobory agencja'. I tak np. w dniu [...] kwietnia 2014 r. przelała na ww. nieujawniony rachunek bankowy kwotę 13 380 zł...

V SA/Wa 2118/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

przebywa na rencie i uzyskuje dochód w wysokości 956,64 zł, która stanowi jedyne źródło utrzymania Strony. Ponadto organ dostrzegł, iż Strona posiada auto...
się na negatywne rozstrzygnięcie, strona powinna ujawnić fakty czy też dowody będące w jej posiadaniu, przyczyniając się przy tym do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie organ podał...

VII SA/Wa 1131/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

lub wyjazdem z planowanego zjazdu i włączeniem się do ruchu. Bezsprzecznym zaś jest, że każdy zjazd z drogi stanowi potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego...
okoliczność, do której organ w ogóle w ocenie Sądu się nie odniósł, przyjmując aprioryczne założenie, że skoro sam jako zarządca drogi ujawnił w Banku [...] zjazd...

IV SA/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

ujawniły, że wyłączanie i włączanie się do ruchu na drodze krajowej nr [...] zmotoryzowanych klientów odbywa się na całej szerokości działki, na której znajduje się obiekt...
projektem decyzji o warunkach zabudowy stanowi źródło wiedzy dla organu uzgadniającego co do zakresu przedmiotowego inwestycji, tym samym co do zakresu przedmiotu uzgodnienia...

VII SA/Wa 1925/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

jednej działki. Zjazd z drogi krajowej posiadają działki nr [...] i [...]. W ewidencji zjazdów istniejących w ciągu DK [...]w km [...] /strona lewa/ ujawniony jest zjazd...
stanowi potencjalne źródło ich pogorszenia., Lokalizowanie dodatkowych podłączeń do drogi krajowej tj. wprowadzanie dodatkowych punktów kolizyjnych, może powodować...

VI SA/Wa 747/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

Urzędu Statystycznego, nie stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego., W ocenie Sądu powołany w § 10 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r...
są kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, nie ma waloru źródła prawa powszechnie obowiązującego...

IV SA/Wa 408/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-18

(...) do granicy województwa (...) km (...) z wyłączeniem odcinka (...)' - zawierająca wytyczne co do rozmieszczenia przy drodze miejsc obsługi podróżnych -nie stanowi źródła...
i wyjaśnienia przyczyn odmowy uzgodnienia planowanej inwestycji i nie może wskazywać na dowolność organu przy podejmowaniu takiego rozstrzygnięcia., W ocenie Sądu ujawnione...

VI SA/Wa 468/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-21

nie można wywieść dokładnego miejsca pomiaru, bowiem opis warunków w jakich dokonano pomiaru nie został ujawniony w protokole zatrzymania i kontroli precyzyjnie - dokładność...
przebieg wykonanych czynności pomiarowych, stanowiąc wyczerpujące źródło informacji w tym względzie., Należy jednak w tym miejscu szczególnie mocno podkreślić, że strona...

II SA/Wa 1746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-03

informacji; informacja przetworzona to nowa, nieistniejąca dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, choć źródłem są dokumenty (materiały) znajdujące...
, jak i analiza akt sprawy nie ujawniły wad tego rodzaju, które mogłyby prowadzić do jej uchylenia. Przedmiotowa decyzja nie narusza art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informacji z uwagi...

I OSK 430/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

korespondencji Konsultanta z zamawiającym, niebędący źródłem informacji o sposobie realizacji i wykonywaniu zadań publicznych przez właściwy organ, brak zaprezentowania toku...
jedynie niezobowiązującej, prywatnej korespondencji konsultanta z zamawiającym, niebędący źródłem informacji o sposobie realizacji i wykonywaniu zadań publicznych przez właściwy...
1   Następne >   2