Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 1681/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

w sposobie powoływania takiego źródła. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak...
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez autora. CK wskazała, że potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił...

II SA/Wa 1432/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak sięgania do pierwotnego źródła...
' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego sposobu wykorzystywania materiału wtórnego. Sposób wykorzystania źródeł naukowych prowadzi do wniosku, że K. G. prowadził...

I OSK 1719/19 - Wyrok NSA z 2020-08-24

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej., Potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego...
prowadzenia pracy naukowej przez autora, a przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach takiego sposobu wykorzystywania materiału...

II SA/Wa 104/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

, w którym występuje wiele zapożyczonej treści, których autorzy nie zostali przez P. O. ujawnieni, i nosi ewidentnie znamiona plagiatu. Rada Wydziału wskazała też, że recenzenci przywołali...
fragmenty pracy autorstwa P. O., wskazując źródła ich pochodzenia oraz autorów, podkreślając, że w recenzowanej pracy nie ma informacji w postaci stosownych przypisów...

I OSK 531/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

jednak skarżąca podniosła, iż Statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie może być uznany za źródło prawa, a tym samym jego postanowienia nie mogą stanowić...
oraz pozostałego dorobku naukowego H. M., Odnosząc się do zarzutu skarżącej, iż statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie może być uznany za źródło prawa, a jego treść...

II SAB/Wa 880/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

się z dochodu w wysokości 3469,03 zł z pensji nauczyciela akademickiego. Wnioskodawca ujawnił również, że posiada oszczędności w wysokości 2218,59 zł. Wnioskodawca nie ujawnił...
pomocy winno być więc udzielane przede wszystkim osobom bezrobotnym, samotnym, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku., Zadeklarowany przez stronę w formularzu dochód...

I OSK 3359/19 - Wyrok NSA z 2020-08-24

jest przyporządkowania cytatów naukowych, zaś brak odwołań do źródeł to oznaka nieuczciwości naukowej autorki. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ powołał się na opinie własnych...
od postępowania o nadanie stopnia doktora., W ocenie Sądu I instancji ujawnienie jedynego skutku wynikającego z przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy, jaki ustawodawca przewidział...

I OSK 1460/18 - Wyrok NSA z 2019-04-18

powyższego zgodzić należy się więc z organem odwoławczym, że przywłaszczenie cudzych idei czy wyników badań bez podania źródła, stanowi niedopuszczalną formę przewinienia...
ujawnione żadne okoliczności usprawiedliwiające wznowienie postępowania, co doprowadziło do oddalenia skargi;, 7. art. 3 § 1 i art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 138 § 1...

I SA/Wa 449/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-20

do tego Wydziału w celu ponownej oceny z uwzględnieniem ujawnionych obecnie okoliczności sprawy. Na tej podstawie Rada Wydziału miała rozstrzygnąć kwestię uchylenia poprzedniej...
do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w kpa, ujawnione okoliczności...

II SA/Wa 1152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

pracy habilitacyjnej przez prof. R. A. i naruszeniu praw autorskich innych współuczestników badań, bez podania źródeł. W rozprawie habilitacyjnej znalazło się wiele...
przesłanek formalnoprawnych do uchylenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tymczasem zadaniem Rady było zbadanie, czy - w świetle ujawnionych nowych...
1   Następne >   +2   4