Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Sz 155/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-27

o odpowiednio [...] zł niż dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Świadczy to o istnieniu dodatkowych, nieujawnionych w oświadczeniu majątkowym źródłach dochodu...
. Źródła te również nie zostały ujawnione na jego wniosek. Nieistotny w sprawie jest stan wiedzy urzędu o źródłach dochodu Burmistrza prezentowany w odpowiedzi na wniosek...

II SO/Ol 22/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-07

powyższego stwierdzić należy, że nieujawnienie przez wnioskodawczynię, pomimo wezwania, źródeł finansowania ponoszonych przez nią wydatków, a w konsekwencji również wysokości...
wydatków oraz źródeł ich pokrycia, a ponadto wyciągów z rachunków bankowych). W wezwaniu zawarte zostało pouczenie, zgodnie z którym nieprzedłożenie w wyznaczonym...

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-19

zawisłych przed WSA w Olsztynie'. '(P)osiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu skarżącego a jedynie skarżący w zakresie swojej sytuacji finansowej...
i ubóstwa wykorzystuje ją na swoje osobiste życiowe potrzeby, gdyż stanowi (...) główne źródło wyżywienia strony na skutek prowadzonych na nich na własne potrzeby...

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

aktowych niniejszej sprawy i spraw zawisłych przed WSA w Olsztynie'. '(P)osiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu skarżącego a jedynie skarżący...
w zakresie swojej sytuacji finansowej i ubóstwa wykorzystuje ją na swoje osobiste życiowe potrzeby, gdyż stanowi (...) główne źródło wyżywienia strony na skutek prowadzonych...

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

nie stanowi źródła zarobkowego dochodu (...) a jedynie skarżący w zakresie swojej sytuacji finansowej i ubóstwa wykorzystuje ją na swoje osobiste życiowe potrzeby...
, gdyż stanowi pomoc w zaspokajaniu konsumpcyjnych potrzeb (...) jako główne źródło wyżywienia (...) na skutek prowadzonych na nich na własne potrzeby konsumpcyjne upraw'. Dodał...

II FSK 416/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE...
w traktowaniu turbin od innych źródeł energii na potrzeby podatku od nieruchomości, podczas gdy stosując przedmiotowy przepis i dokonując jego prawidłowej wykładni...

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

i jednoznacznie (...) z dowodów aktowych niniejszej sprawy i spraw zawisłych przed WSA w Olsztynie'. '(P)osiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu...
skarżącego a jedynie skarżący w zakresie swojej sytuacji finansowej i ubóstwa wykorzystuje ją na swoje osobiste życiowe potrzeby, gdyż stanowi (...) główne źródło wyżywienia...

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

źródła zarobkowego dochodu skarżącego a jedynie skarżący w zakresie swojej sytuacji finansowej i ubóstwa wykorzystuje ją na swoje osobiste życiowe potrzeby, gdyż stanowi...
(...) główne źródło wyżywienia strony na skutek prowadzonych na nich na własne potrzeby konsumpcyjne upraw'., W celu uzupełnienia informacji na temat sytuacji materialnej...

II FSK 1541/18 - Wyrok NSA z 2020-08-25

technicznych po stronie posiadaczy innej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym także z odnawialnych źródeł energii,, c) art. 17 u.i.e.w. w zw. z art. 2a...
sądowego wymienione w § 2 powołanego artykułu. Takich jednak przesłanek w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw...

III FSK 4332/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

wiatrowej) może stanowić formę przyznania pomocy publicznej producentom energii elektrycznej z innych źródeł aniżeli energia wiatrowa., Autor skargi kasacyjnej zarzucił...
, uznać należy za niedozwoloną pomoc publiczną, udzieloną producentom energii z innych źródeł niż elektrownie wiatrowe; b) Jeśli tak, to czy art. 107 TFUE należy...
1   Następne >   +2   +5   8