Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'04.2006r., nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł...

I SA/Ol 676/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' ustalającą R. S. i M. S. zryczałtowany podatek dochodowy od odchodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości...
187.925,00 zł każdemu z podatników i ustalił każdemu z podatników zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości 180.051,00...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

III SA 2538/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-25

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi. I. Izba Skarbowa w O. decyzjami z 24.08.2002r. utrzymała w mocy:, 1. decyzją '[...]', decyzję...
Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., '[...]', ustalającą J. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1998r. w kwocie 16.849,50 zł. od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Ol 168/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-05-29

z dnia '[...]'r. o nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w spółce z o.o., z ujawnionych źródeł przychodu oddala skargę...
z o.o. A z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył kopie:, - umowy cesji prawa z dnia 11.10.2006r....

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł...
dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 rok w kwocie 69.628,24 zł., Z akt sprawy i uzasadnienia decyzji odwoławczej wynika, co następuje:, Decyzją...

I SA/Ol 424/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-03

, co do okoliczności udzielenia przedmiotowej pożyczki, stały się przesłanką do wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów z nie ujawnionych źródeł...
i wydatków 2003 r. przyjął: stan środków finansowych mających pokrycie w ujawnionych źródłach dochodu na 01.01.2003 r. w wysokości 3.049,99 zł (oszczędności na rachunkach...

I SA/Ol 706/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-03

wydania decyzji przez organ I instancji nastąpiło przedawnienie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata przed rokiem 2002 nie powstało i przy ustalaniu podstawy opodatkowania za rok 2002 w decyzjach...

I SA/Ol 156/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-01

z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r...
. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 29.538,70 zł., W uzasadnieniu Pełnomocnik Skarżącej...

I SA/Ol 187/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-05-31

Naczelnika Urzędu Skarbowego w E. z dnia 29.06.2006 r. ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów za 2001r. w wysokości...
z nie ujawnionych źródeł przychodów ustalonych w sposób określony w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W toku prowadzonego postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100