Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 55/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda B. na decyzję Izby...
stanowiła dochód z nieujawnionych źródeł przychodu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym w 1992 r...

III RN 235/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

z powyższym, organy podatkowe przyjęły w sprawie, że można domniemywać, że każdy z małżonków uzyskał przychód z nieujawnionych źródeł w wysokości 50 procent wydatków...
, nieposiadających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej, po wyczerpaniu toku instancji, wniósł skargę do NSA, który orzekł...

III RN 234/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

. (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

III RN 27/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub majątku niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania podatkowego, /c/ lub gdy następuje...
opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. żadna z tych okoliczności nie została wykazana w zaskarżonym wyroku. Sąd i organy podatkowe...

III ZP 40/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-11-26

nr 58 poz. 290 ze zm./. Ujawnienie tego błędu, którego źródłem nie jest wina a nawet zaniedbanie organu rentowego, lecz niejednoznaczność przepisów, nastąpiło w rezultacie...
organu rentowego, którą naruszono prawo, a po uprawomocnieniu się decyzji nie ujawniono żadnych nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, istnieje podstawa...

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, wymagających ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wywody uzasadnienia wniosku Pierwszego Prezesa zmierzają...
tajemnicy sąd dokonuje przesłuchania lub ujawnienia dokumentu po wyłączeniu jawności rozprawy /art. 181 par. 1 i art. 226 Kpk/, a protokoły zeznań obejmujących okoliczności...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
wolnych od podatku nie łączy się z dochodami z innych źródeł, czyli strata za 1991 r. nie może być odliczona przez Spółkę po upływie zwolnienia w 1994 r. W związku...

III ARN 4/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

ustalenia zobowiązania podatkowego, w stosunku do darowizn dokonanych także wcześniej niż pięć lat wstecz od daty powołania się na nabycie w tej drodze, jako źródło...
, lecz nie tych, których ujawnienie przez powołanie się na darowiznę nastąpiło po upływie okresu przedawnienia ustalenia zobowiązania podatkowego od pierwszego powstania...

III ZP 33/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej /Dz.U. nr 52 poz. 538 ze zm./?, podjął uchwałę: Przekazane do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, ujawniło...
określa zakładowy układ zbiorowy pracy., Natomiast strona pozwana utrzymuje, iż ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. jest źródłem uprawnień do nagrody jubileuszowej...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

rzeczy stanowiąca odrębne źródło przychodów., Nie jest to sprzedaż rzeczy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku...
ewidencję środków trwałych. Z kolei ujawnienie składnika majątkowego w ewidencji środków trwałych poddaje składnik ten rygorom przepisów dotyczących środków trwałych...
1   Następne >   +2   4