Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1905/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-21

Jeżeli w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nie ujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków znacznie przekraczających zeznany dochód...
. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Rozstrzygnięcia te organy podatkowe wywiodły z ustalenia, że wydatki Anny K. z 1993 r. wyniosły...

I SA/Wr 948/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-09-04

, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności 'przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Z kolei zgodnie za art. 30 ust. 1 pkt 7 dochodów...
z nie ujawnionych źródeł przychodów nie łączy się z dochodami /przychodami/ z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75 procent dochodu...

I SA/Wr 1642/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-16

świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Sformułowanie powołanego przepisu...
, jak również przychodów ze źródeł nieujawnionych. Nie może zatem mieć zastosowania do należności wywodzących się z zupełnie innych tytułów prawnych...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

albo ze źródeł nie ujawnionych, nie zaś ustanowienie obowiązku pracy., 2. Przesłanką ostatecznie rozstrzygającą o dopuszczalności wpisania do wykazu osób uporczywie uchylających...
się od pracy może być tylko czerpanie środków utrzymania ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego; utrzymywanie się ze środków...

SA/Wr 701/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-01-13

pracy lub nauki w szkole z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych, , - utrzymuje się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
', a jednocześnie wynikać z przyczyn 'społecznie nie usprawiedliwionych', środki utrzymania takiej osoby zaś muszą pochodzić ze źródeł nie ujawnionych lub 'sprzecznych z zasadami...

I SA/Wr 216/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-29

poniesionej przez skarżącego w 1993 r. jako elementu mającego znaczenie dla określenia dochodu z tego samego źródła podlegającego opodatkowaniu w latach następnych powinno...
jej co do istoty. Przesłanka umorzenia może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu /'Kodeks postępowania...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

się też stratę będącą różnicą pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a przychodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą...
/, wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów oraz zeznania o wynikach finansowych osiągniętych przez podatnika za 1994 r. - ujawniono, że Spółka, pozostając w związku...

I SA/Wr 1006/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-01-13

o ujawnieniu nowych okoliczności nie znanych organowi w dniu wydawania decyzji /art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa/. Każdy bowiem ze skarżących przedstawił do odprawy celnej towary...
tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki:, - ujawnienie okoliczności faktyczne lub dowody muszą być istotne dla sprawy, a więc mogące mieć wpływ...

I SA/Wr 2285/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-01

stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku gdy przychody z danego źródła nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne...
decyzji i przytaczając argumenty z jej uzasadnienia. Dodał organ II instancji, że fakt, iż czynności kontrolne Inspektora Kontroli Skarbowej nie ujawniły...

I SA/Wr 2081/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-21

ostatecznej możliwa jest w tym trybie tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki:, - ujawnione okoliczności faktyczne lub dowody muszą być istotne dla sprawy...
w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi zawartymi w dowodach odpraw celnych (...) wydanych w listopadzie 1995 r., Nie wykazały zwłaszcza, że ujawnione okoliczności...
1   Następne >   2