Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Po 1438/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

Ustalenie stanu faktycznego - będącego podstawą dla ewentualnego określenia podatku dochodowego z nie ujawnionych źródeł dochodu powinno nastąpić bez naruszania...
. wymierzył małżonkom B. podatek od dochodów, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, za lata 1991-92 łącznie. Na skutek odwołania podatników organ...

I SA/Po 856/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-23

dochodach podatnika., Z tego względu, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro dochód z nieujawnionych źródeł...
I instancji i wymiar podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł podkreślając, że podatnik został zapoznany z całością materiałów i zgromadzonych dowodów i nie przedstawił...

I SA/Po 266/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-10

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W art. 91 ust. 1 zawarto przepis...
polskich organów celnych, ujawniono w dokumentacji księgowej niemieckiego eksportera, tj. firmy I.S. KG /GmbH and Co/ z Hamburga, rachunek nr 64323 z 30 grudnia 1996 r...

II SA/Po 759/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-02-13

, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków /wyrok SN z dnia 9 marca 1993 r. WRN 8/93...

I SA/Po 788/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-11

dla polskiej firmy, w wyniku której ujawnione zostały nowe okoliczności, istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi celnemu, który wydał decyzję zawartą...
decyzję organu celnego I instancji., W uzasadnieniu decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł podał, że jedną z podstaw wznowienia postępowania jest ujawnienie istotnych dla sprawy...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

zaliczek., Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Urzędu Skarbowego w K. w dniu 31 maja 1993 r. ujawniła, że poza emeryturą Danuta R. uzyskała w 1992 r. przychód w kwocie...
podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21., Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...

I SA/Po 1254/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-26

ze zm./ oparta jest na swoistej klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia...
adwokackiej za 1994 r. pracownicy urzędu skarbowego ujawnili wpisanie do księgi podatkowej przychodów i rozchodów wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania...

I SA/Po 1485/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-08

ze sprzedaży udziałów. Jednakże sprzedaż udziałów, stanowi odrębne źródło, przychodów, dla którego określono inny sposób ustalania przychodów i dochodu, aniżeli...
1991 r. Nie podziela też zasadności zarzutu tzw. dwukrotnego opodatkowania, gdyż przychody z kapitałów pieniężnych oraz sprzedaży rzeczy są odrębnym źródłem przychodu...

I SA/Po 1264/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-08-21

' stanowi wszelkie nieujawnione informacje techniczne konieczne do przemysłowego odtworzenia produktu lub procesu w sposób bezpośredni i w tych samych warunkach, niezależnie...
należności licencyjnych zarówno w kraju siedziby podatnika jak i w kraju powstania źródła przychodu. Przy czym opodatkowanie z tzw. źródła nie może przekroczyć 10 procent...
1   Następne >   2