Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 602/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 21 i art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W decyzji Urzędu Skarbowego w sposób nie budzący wątpliwości wskazane zostało, że skarżący...

I SA/Lu 708/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-25

, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu z nieujawnionych źródeł, okres przedawnienia wynosi 5...

I SA/Lu 1179/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku, niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania...
podatkowego, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. W tej sytuacji, zarzut dotyczący naruszenia art...

SA/Lu 151/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-06-21

Skarbowego w Z. i obniżyła Barbarze i Edwardowi małżonkom K. podatek dochodowy z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1984 r. z 724.317 do 384.260 zł, za 1985 r. z 904.466...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a więc nie jest opodatkowana i przychód z niej nie jest przychodem ze źródła określonego w ustawie, a co najwyżej z nieujawnionego...
zostały do źródeł przychodów według art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy., Po wprowadzeniu ww. korekt określono podatek dla Janusza i Ireny małż. K. zgodnie z szczegółowymi...

I SA/Lu 961/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-28

od ujawnionych w informacji o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT-B, a nadto w zeznaniu nie ujawniono dochodów ze wszystkich źródeł /str. 1, 2, 5...
została na nabycie środka trwałego, zaś warunkiem uznania odpisów amortyzacyjnych jest ujawnienie danego środka trwałego w ewidencji środków trwałych, której jednak Spółka...

I SA/Lu 1048/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-07

a ujawnionym w wyniku rewizji celnej Dyrektor Urzędu Celnego w B.-P. wszczął postępowanie w sprawie, a następnie decyzją (...) z dnia 19 listopada 2000 r. wymierzył opłatę...
manipulacyjną dodatkową w wysokości wartości różnicy pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej., Strona odwołała się od ww. decyzji zarzucając...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

/ - w brzmieniu obowiązującym w 1991 r. - stratę /niedobór/ z danego źródła przychodów pokrywa się z dochodu uzyskanego w trzech kolejnych latach. Definicja straty /niedoboru/ podana...
została w art. 5 ust. 2 ustawy określającym, iż 'jeśli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest niedoborem ze źródła przychodów'., Tak więc cyt...

I SA/Lu 689/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-17

., Odstąpienie od tej zasady możliwe jest tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w odpowiednim akcie prawnym, stanowiącym źródło prawa powszechnie obowiązującego...
związanymi z transportem opisanego towaru. Ujawnione w toku czynności kontrolnych faktury z 1996 r., wystawione przez Brzeski Oddział Kolei Białoruskich, dotyczą kosztów...

I SA/Lu 384/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

ze zm./ nie łączy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów wydatków na paliwo do samochodu z faktem ujawnienia danego pojazdu w ewidencji środków trwałych. Jak wynika z akt...
/sierpień/ lub wykazanie w deklaracji innej kwoty, niż wynikająca z rejestru zakupów /luty/., Ujawnione nieprawidłowości, stanowiące, za wyjątkiem wskazania w deklaracji...
1   Następne >   3