Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Ka 793/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-02

1. Dochód z nieujawnionych źródeł przychodów /art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. od dochodu w wysokości 22.485 zł nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Jako podstawę...

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, nie pozwala na opodatkowanie wydatków poniesionych ze środków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wobec ich postępowania podatkowego w celu ustalenia, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania organy podatkowe...

I SA/Ka 1925/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-28

ustalającej wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994-1996, przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994, 1995 i 1996, przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości 70.376,30 zł. W uzasadnieniu...

I SA/Ka 29/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-25

postępowania, którego przedmiotem było ustalenie wysokości podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach., Wypada uznać, że stanowisko Izby...
, w przypadku umorzenia postępowania, którego przedmiotem było ustalenie wysokości podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Ka 963/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-07

tym podatnik ujawnił wszystkie swoje źródła dochodu, nie ma zatem do niego zastosowania wymieniony w wezwaniu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
, gdyż przepis ten odnosi się do dochodów z nieujawnionych źródeł. Z kolei powołanie się na art. 50 kodeksu postępowania administracyjnego /bez podania paragrafu/ składający...

SA/Ka 331/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-07-20

podstawę opodatkowania powinien przyjąć również w postępowaniu podatkowym o wymiar podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych., 2. Artykuł 8 ust. 9 ustawy...
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./, dotyczący wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych...

I SA/Ka 1413/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-04

określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie przez ustawodawcę słów 'w szczególności' wskazuje, iż katalog innych źródeł...
od osób fizycznych nie stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy...

II SA/Ka 466/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-16

dowodu rodzi powinność ujawnienia ich źródeł., W każdym razie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od powyższego uchybienia, brak jest wszechstronnych rozważań...
- notyfikowana stronie w sposób należyty. Tymczasem organ zaniedbał wskazania źródeł tych informacji. Poza tym istnieje możliwość dowodzenia tez przeciwnych w stosunku...

II SA/Ka 2651/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-30

do ujawnienia powyższych praw w księdze wieczystej. Spółdzielnia ta, zawartą w dniu 8 lutego 1995 r. umową notarialną, sprzedała prawo użytkowania wieczystego opisanej powyżej...
. Nie doszło do stwierdzenia jej nieważności, bo wywołała ona, zdaniem Kolegium, nieodwracalne skutki prawne, polegające na ujawnieniu prawa własności małżonków G. w księdze...
1   Następne >   2