Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1011/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-03

poz. 416 ze zm./ nie dotyczy opodatkowania przychodów z nie ujawnionych źródeł /art. 9 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny...
fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Robert i Angelika małżonkowie P. w zeznaniu o wysokości wspólnych dochodów...

I SA/Gd 272/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-02-05

opodatkowania nie zostały zgłoszone, stanowią dochód ze źródeł nieujawnionych., Prowadzenie postępowania dowodowego, które miałoby potwierdzić wyjaśnienie skarżącego...
sierpnia 1995 r. Urząd Skarbowy w G. wezwał Roberta B. do ujawnienia źródeł dochodu w związku z kupnem w 1995 r. za kwotę 320.000.000 st. zł samochodu marki Audi 100...

I SA/Gd 235/03 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-29

, w tym na należność główną i odsetki za zwłokę, organ I instancji dysponował ostateczną decyzją ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1995 z nieujawnionych źródeł...
. Po podaniu źródeł, z których powstała nadpłata i zaległość podatkowa, organ stwierdził, że sposób zarachowania był zgodny z art. 55 par. 2 Ordynacji podatkowej, gdyż nadpłata...

SA/Gd 712/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-09-11

uchylania się od podjęcia pracy z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych i 2/ utrzymywanie się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż utrzymuje się on ze źródeł sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 26 października...

I SA/Gd 1071/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-13

o dział spadku normalnie nie powinny pozostawać ze sobą w związku. Organy winny bowiem podstawę opodatkowania ograniczać do wartości majątku ujawnionego na podstawie zeznania...
podatnika. Późniejsze zaś ujawnienie w wyniku ponownego postanowienia sądu powszechnego o dziale spadku innych nie opodatkowanych wartości będzie uzasadniać wznowienie...

I SA/Gd 651/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-07

- przychodów uzyskiwanych z umowy zawartej ze skarżącym. Gdyby nie to /a przychody te były źródłem opodatkowanego dochodu u Halina M./ ujawnienie przedmiotowych...
, że ujawnienie okoliczności faktycznych jakie legły u podstaw zaskarżonych decyzji było możliwe dzięki dokumentowaniu przez Halinę M. w swej księdze przychodów i rozchodów...

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

K. dodatek mieszkaniowy w wysokości 158,34 zł na okres od 1 października 1999 r. do 31 marca 2000 r. ustalając, że jedynym źródłem dochodów jej rodziny jest renta...
r. na podstawie art. 145 par. 1 pkt 5 w związku z art. 147 Kpa ten sam organ wznowił postępowanie w sprawie zakończonej wyżej opisaną decyzją po ujawnieniu...

I SA/Gd 551/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

o całokształt okoliczności faktycznych ujawnionych w postępowaniu podatkowym oraz ich swobodną ocenę., 2. Dowodem księgowym stwierdzającym fakt dokonania operacji gospodarczej...
dochodu osiągniętego w 1995 r., w którym wykazał przychód z jednego źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 197.392,10 zł, koszty uzyskania przychodu...

I SA/Gd 1962/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

., Powołane w skardze pismo Ministerstwa Finansów nie stanowi źródła prawa, a nadto w późniejszym piśmie Ministerstwo zaprezentowało odmienną interpretację. Pomimo...
nie stanowi bariery dla stosowania omawianej regulacji. Wykazana strata wynikała z przesunięcia nieujawnionego dochodu w końcu roku na inny podmiot, co spełnia dyspozycję art...

I SA/Gd 1870/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-22

fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła dochodu są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu...
od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie są kosztami uzyskania przychodu., Reasumując w ocenie Izby organ pierwszej instancji zasadnie...
1   Następne >   2