Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 36/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-10

kontroli dokonanej przez Urząd Kontroli Skarbowej w firmie importera ujawniono dodatkowe faktury wystawione przez eksportera dotyczące opłat za prawo wyłączności sprzedaży...
została z uwzględnieniem kwot wynikających z faktur ujawnionych w firmie importera w wyniku kontroli., Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 18 maja 2000 r., wydaną...

I SA/Łd 2048-2049/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-11

dopuściła się przy tym poważnej niekonsekwencji, bowiem dochodów /przychodów/ ze źródeł wymienionych w art. 30 ust. 1 tej ustawy nie łączy się z dochodami /przychodami...
/ z innych źródeł /art. 30 ust. 1 in initio/ i nie obejmuje się zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym /art. 45 ust. 3 ustawy/. Oznacza...

I SA/Łd 176/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-10

w 1993 r.,, 8/ wydatki na zakup od Haliny N. taśmoteki filmowej 'Kronik Żyrardowa' /255.000.000 st. zł/: w 1993 r. głównym źródłem przychodu była sprzedaż kaset...
wykazana w ewidencji księgowej, zaś drugi stanowi w szczególności, że odpisy amortyzacyjne od ujawnionych środków trwałych, nie objętych ewidencją, mogą nastąpić wyłącznie...

I SA/Łd 1269/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-06

wykorzystywanej w całości gospodarczo przez spółkę, to przysługuje im koszt uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych budynków i budowli, będących źródłem przychodów...
;, umowa kredytowa zapewniła spółce zasadnicze źródło finansowania uruchamianej działalności gospodarczej. Natomiast wycena majątku stanowi tzw. koszt ogólny...

I SA/Łd 1597/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-04

Europejskiego weryfikacja przedłożonego przez stronę dowodu pochodzenia okazała się negatywna, tzn. ujawniła stan faktyczny i prawny odmienny od zadeklarowanego przez stronę...
1997 r. bez zgody wyrażonej w ustawie. Zgodnie więc z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP umowa taka stanowi źródło powszechnie obowiązującego w Polsce prawa...

I SA/Łd 314/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-02-15

w faktycznej ilości telewizorów w porównaniu z ujawnioną na fakturze. Dla stwierdzenia pochodzenia towaru wyłączne znaczenie mają postanowienia Protokołu Nr 4 do Układu...
obniżone na podstawie umów międzynarodowych określone są w tych umowach. Należy także zauważyć, że zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł nie stanowi źródła prawa, gdyż art...

SA/Ł 2094/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-07

skarbowy niewłaściwej stawki odpisu amortyzacyjnego wyjaśniła, że odpisy amortyzacyjne z tytułu wydatków na wyasfaltowanie placu z uwagi na ich ujawnienie w 1993 r...
wszystkich źródeł przychodów, m.in. z działalności gospodarczej, jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy...

I SA/Łd 1875/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-04

, może być kwestionowana i podlega ocenie w granicach zasady swobodnej oceny dowodów. Biegły nie jest zwolniony od wskazania źródeł, podstaw i przesłanek, które uzasadniają...
przez stronę i wynikających z dokumentów jest ustalenie, że ujawniona cena jest niewiarygodna dla określenia wartości celnej. Wobec braku wiarygodności ceny transakcyjnej...

I SA/Łd 2334/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-18

na:, - niezaewidencjonowaniu 6 rachunków wystawionych przez lekarza weterynarii za badania poubojowe przez co zaniżono koszty działalności, jak też nie ujawniono badania po uboju 371...
jest powołanie się na pismo Ministerstwa Finansów z 21 października 1997 r., gdyż powstało po 1995 r., którego dotyczyła kontrola; poza tym nie może być uznane za źródło...