Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, wymagających ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wywody uzasadnienia wniosku Pierwszego Prezesa zmierzają...
tajemnicy sąd dokonuje przesłuchania lub ujawnienia dokumentu po wyłączeniu jawności rozprawy /art. 181 par. 1 i art. 226 Kpk/, a protokoły zeznań obejmujących okoliczności...

FPS 16/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-04-26

na pogorszeniu sytuacji adresata normy prawnej może być np. sankcyjne opodatkowanie dochodu z tzw. źródeł nieujawnionych w wysokości 75 procent, podczas gdy pozostałe dochody osób...
, który może skutecznie domagać się niezwłocznego zwrotu kwoty nienależnie pobranej. Uprawnienie takie ma swoje źródło zarówno w treści cytowanego wyżej art. 20 ust. 1...

III ZP 33/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej /Dz.U. nr 52 poz. 538 ze zm./?, podjął uchwałę: Przekazane do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, ujawniło...
określa zakładowy układ zbiorowy pracy., Natomiast strona pozwana utrzymuje, iż ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. jest źródłem uprawnień do nagrody jubileuszowej...

FPS 5/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-11

na odcinkach karnetu TIR zostały sfałszowane, a towar nie widnieje w ewidencji Urzędu Celnego w W., firma 'P.' zaś nie istnieje., Wobec ujawnienia powyższych okoliczności...
w dniu 12 czerwca 1980 r. /Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76/. Stanowi ona, jak wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe, źródło prawa Rzeczypospolitej Polskiej /art. 87 ust. 1...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

, została ujawniona w dwóch księgach wieczystych (...)., Aktami notarialnymi z dnia 14 maja 1970 r. oraz z dnia 16 czerwca 1977 r. obie nieruchomości zostały oddane w użytkowanie...
wieczyste spółce z o.o. (...) w W. Prawa wynikające z tych aktów notarialnych zostały ujawnione odpowiednio w wymienionych wyżej księgach wieczystych. Następcą prawnym...

III AZP 15/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-07-12

pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa, a w szczególności z:, 1/ podziału osiągniętego zysku,, 2/ funduszy utworzonych z narzutów zaliczanych w koszty działalności...
do przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2a ust. 1, za środki własne uznaje się także środki finansowe ich poprzedników prawnych, pochodzące ze źródeł określonych...

III AZP 6/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-10-31

przepisem może stanowić zarazem źródło dowodów pozwalających na podjęcie jednej z wyżej wymienionych decyzji., Wydanie decyzji administracyjnej z powołaniem się na jeden...
., W tej sytuacji - zdaniem Pierwszego Prezesa SN - niezbędne jest rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości, tym bardziej, że w praktyce coraz częściej stają się one źródłem...

III AZP 4/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

rozważyć, po ujawnieniu wad decyzji administracyjnej, dających podstawę do stwierdzenia jej nieważności, czy w wyniku wykonania takiej decyzji nie powstał nieodwracalny skutek...
do utrzymania stanu prawnego mającego swe źródło w bezprawnym akcie administracyjnym indywidualnym, ale z jednoczesnym zapewnieniem drogi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych...

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

za niezgodny z samą Konstytucją i odmówić mu waloru źródła prawa /por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. K 33/01 - OTK ZU-A 2002 nr 4 poz. 44/., Ubocznie...
co do charakteru działań podejmowanych przez organy kontroli, w następstwie ujawnienia naruszenia przez przedsiębiorcę zasad, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy. Jedno...

III AZP 14/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-03-21

z powyższych założeń przyjmowano, że omawiane uregulowanie stanowi rozszerzenie tradycyjnych źródeł obowiązku podatkowego z tytułu darowizny, o których mowa w art. 6 ust...
, których ujawnienie nastąpiło po upływie okresu przedawnienia ustalenia zobowiązania podatkowego w stosunku do pierwotnego obowiązku podatkowego. Jeżeli powołanie...
1   Następne >   3