Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

III SA/Gl 1163/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-09

przy realizacji projektu przepisów unijnych oraz krajowych aktów prawnych, postanowień umowy o dofinansowanie, która jest podstawowym źródłem praw i obowiązków stron...
umowy, jak również zapisów dokumentów programowych niestanowiących źródeł prawa powszechnie obowiązującego, ale wiążących beneficjentów (poprzez ich włączenie do umowy...

I GSK 1264/18 - Wyrok NSA z 2019-08-28

doświadczenie w pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub doradcy technologicznego, lecz wykonywane przez nich usługi nie były współfinansowane ze źródeł zagranicznych (unijnych...
z ujawnionymi nieprawidłowościami organ posłużył się taryfikatorem wymienionym w § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, zwracając uwagę na pomocniczy charakter taryfikatora...

V SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

) o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie przez Przedsiębiorstwo [...] (zwane dalej 'Spółką' lub 'Zamawiającym'') przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...
ustawy Pzp. Organ kontrolny wskazał, iż w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami istnieją podstawy do zastosowania przez Prezesa Urzędu sankcji za naruszenie przepisów...

I GSK 1619/21 - Wyrok NSA z 2022-06-29

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.; dalej: p.z.p.), a okoliczności faktyczne, które ujawniły się podczas wykonywania umowy...
nr [...] z 2 marca 2018 r. przewidział możliwość wprowadzenia zmian zgodnie z wymogami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., a okoliczności faktyczne, które ujawniły...

II GSK 610/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

oraz art. 41 pkt 7 p.z.p. i nie zachodziły w tym zakresie przesłanki do nałożenia korekty finansowej. Podtrzymano natomiast stanowisko co do pozostałych uchybień ujawnionych...
finansowanych ze źródeł publicznych oraz z § 12 ust. 13 umowy o dofinansowanie. W tym przypadku ustalenie konkretnego rozmiaru szkody także nie było możliwe, a zatem...

III SA/Łd 192/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi Miasta P. na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu oddala skargę

II SAB/Łd 190/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-14

ujawnieniu na takich zasadach, jak wniosek, nie zaś 'inne załączniki'. Odmienna interpretacja prowadziłaby do absurdalnej wykładni prawa - wbrew zasadzie jawności, czyniąc...
dla jego konkurentów przed złożeniem finalnych ofert, może z łatwością stać się źródłem wiedzy możliwej do wykorzystania w ich ofertach. Nie powinno więc dziwić...

II SA/Ke 460/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-12

Departamentu Analiz i Strategii znak: MZ-ASG-84.23.2018.IJ. skarżący podniósł, że nie stanowi ono źródła prawa, ale jest wskazówką interpretacyjną w procesie wykładni zapisów...
formularza ofertowego obowiązującego w postępowaniu konkursowym ani obowiązek ujawnienia tych okoliczności nie wynika z treści umowy zawieranej według obowiązującego wzorca...

V SA/Wa 1969/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

. Zatem tożsamość czasową zamówienia określa się na podstawie analizy, czy potrzeba udzielenia zamówienia była Odwołującemu znana z góry, nie zaś ujawniła się po udzieleniu...
jest również to, że ze względu na wyodrębnienie źródła finansowania projektu możliwe było określenie zakresu zamówienia (jego wielkości) zanim projekt zaczął być realizowany...

II GSK 121/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

Tradycyjne zgłoszony przez skarżącego M. M., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżący powołał się na nowe fakty i dowody nieujawnione w dotychczasowym postępowaniu...
ją za jakiekolwiek źródło prawa obowiązujące erga omnes., Z tej przyczyny należy stwierdzić, iż w obu zaskarżonych decyzjach brak jest jakichkolwiek istotnych uchybień...
1   Następne >   2