Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

III SA/Kr 859/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

nienależnie pobranych świadczeń ze względu na trudną sytuację materialną rodziny oraz problemy zdrowotne. W uzasadnieniu wniosków G. D. zaznaczył, że nie posiada żadnego źródła...
materialną i ujawnił, że mieszka wraz z babcią F. M. lat 84 i z bratem R. W. lat 15, że babcia pozostaje w leczeniu kardiologicznym, okulistycznym i ortopedycznym, posiada...

II SA/Ke 51/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-12

alimentacyjnego, zastrzeżonej dla sytuacji szczególnie drastycznych, gdy z uwagi na wiek, stan zdrowia i inne względy oraz znikome źródło dochodów na utrzymanie...
tego przepisu., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, jego jedynym źródłem dochodu jest zasiłek stały w kwocie 444 zł...

IV SA/Po 103/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-18

świadczenia z dwóch źródeł. Obydwa świadczenia muszą być także wypłacone za ten sam okres. Świadczenia alimentacyjne są świadczeniami okresowymi przyznawanymi i płatnymi...
podniósł, iż faktu powyższego, którego wcześniej nie ujawniła, R. S. nie neguje i dnia 06 maja br. pisemnie potwierdziła o dokonywanych komornikowi wpłatach., Analizując wobec...

III SA/Kr 239/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-11

zauważył, że sytuacja materialno - bytowa w jakiej się obecnie znajduje J. L. nie jest sytuacją szczególną. J. L. posiada bowiem źródło dochodu, z którego komornik dokonuje...
materialno - bytowej. Odwołujący stwierdził, że nie jest obecnie aktualne i zgodne z prawdą ustalenie organu I instancji, że posiada on źródło dochodu, z którego komornik...

II SA/Po 413/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

MOPS) zgłosił się dłużnik alimentacyjny, J. K., który ujawnił istotne fakty mające znaczenie w sprawie. Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012 r. działający w imieniu...
i źródło ich otrzymania. W ocenie Kolegium brak jest natomiast podstaw do zaliczenia do dochodu E. K. kwot przekazywanych przez J. K. na utrzymanie rodziny w trakcie trwania...

I OSK 2194/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

alimenty, nie tylko w sytuacji jednoczesnego pobierania świadczenia z dwóch źródeł. Obowiązek zwrotu świadczenia nastąpi również wtedy, gdy uprawniony podmiot otrzyma zaległe...
ujawnione. Organ nie rozstrzygnął, czy strona była w dobrej, czy w złej wierze w czasie pobierania należności. Nie wskazano wyraźnie w opisie stanu faktycznego sprawy...

I OSK 251/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

majątkowe, z którego wynika brak źródeł dochodu i jakiegokolwiek majątku oraz że przedłożył decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. o odmowie uznania...
w powyższym zakresie - co starał się uczynić w niniejszej sprawie. Jednakże w przypadku kiedy organ spotyka się z odmową ujawnienia sytuacji dochodowej rodziców...

II SA/Bd 398/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-02

którego wydano przedmiotową decyzję, zostało zatem zainicjowane w związku z faktem ujawnienia okoliczności o wpłatach alimentów, dokonywanych przez dłużnika, bezpośrednio do rąk...
., Sformułowanie 'w okresie ich pobierania otrzymała alimenty' oznacza , że uprawniony w tym samym okresie musi pobierać jednocześnie świadczenia z dwóch źródeł. W ocenie Sądu obydwa...

II SA/Rz 1083/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-02-21

w wysokości 135,63 zł. Podstawowe źródło dochodu skarżącej stanowi świadczenie rentowe w wysokości 1.350,49 zł, w tym dodatek pielęgnacyjny w wysokości 239,66 zł...
, gdy całokształt okoliczności ujawnionych w sprawie wystarcza do podjęcia rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy przeprowadzając dowody zawnioskowane przez skarżącą...