Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Sz 1181/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-20

wniosku dokonano analizy oznaczenia nazewnictwa dla planowanej inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach...
energii. Rozszerzony art. 61.1 ustawy wskazuje pojęcie instalacji odnawialnego źródła energii (ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych...

IV SA/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

prawny wnioskodawcy w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wynika z długoletniej, ujawnionej w księdze wieczystej dzierżawy działki ew. nr [...]., Decyzją...
. A. Działka ta jest natomiast przedmiotem dzierżawy przez wnioskodawcę do 2026 r. na podstawie umowy dzierżawy z dnia [...] września 1996 r. Umowa ta została ujawniona w księdze...

II SA/Wr 464/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-11

jako źródło interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały powołała się na koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - decyzja...
prawa przedsiębiorcy górniczego do wydobycia kopalin i niewyznaczenia funkcji eksploatacji złóż w granicach obszaru górniczego '[...]', Wójt wyjaśnił, że ani ujawnione...

II SA/Bd 1502/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-30

określony w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż planowana farma fotowoltaiczna jest instalacją odnawialnego źródła energii, w rozumieniu...
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a planowana inwestycja istotnie przekracza 100 kW (10 MW = 10.000 kW). W art. 10 ust. 2a u.p.z.p. ustawodawca przewidział...

II SA/Łd 838/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-25

, stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610...
rozważaniach takich aktów prawnych jak Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł...

II SA/Łd 837/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-25

fotowoltaicznej, stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610...
rozważaniach takich aktów prawnych jak Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł...

II SA/Gl 1019/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-28

wniosła uwagi domagając się zmiany projektu planu poprzez uwzględnienie i ujawnienie złoża kruszywa naturalnego piasków podsadzkowych 'Marklowice2'. Uwagi nie zostały...
uwzględnione, a ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu nastąpiło w marcu 2017 r. Nadal jednak nie ujawniono przedmiotowego złoża, jak również nie wprowadzono...

IV SA/Po 587/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-19

nieusprawiedliwione uznanie, że w przedmiotowej sprawie nie ujawniły się okoliczności nieznane organowi w chwili wydawania decyzji, uzasadniające wznowienie postępowania;, e...
o nim powzięli dopiero w dniu [...] marca 2015 r., a także przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie nie ujawniły nowe okoliczności nieznane organowi w trakcie wydawania decyzji...

II OSK 2657/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

ma charakter relacji o mających miejsce w przeszłości zdarzeniach, które zostały przedstawione w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła...
, ujawnione przez historyków i zawiera konkluzję dotyczącą standardów ochrony i konserwacji zabytku mającego być przedmiotem działań inwestorskich. W ocenie Naczelnego...

II OSK 3087/20 - Wyrok NSA z 2021-04-28

też, iż niezależnie od ww. normy źródłem ochrony kopalin jest nie tylko art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ale też art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 125 ustawy Prawo...
w kontekście długiego horyzontu czasowego. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie dostępu do źródeł niezbędnych surowców mineralnych także dla przyszłych pokoleń...
1   Następne >   +2   +5   +10   41