Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

.;, - źródło pochodzenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawionych na rzecz Skarżącej przez podmioty: A. sp. z o. o., A. sp. z o. o., M. sp...
przez tychże kontrahentów, a co za tym idzie - rodzące się wątpliwości, co do źródeł finansowania takiej działalności;, - posiadanie siedzib w wirtualnych biurach, W ocenie DIAS...

I SA/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-13

kontrahenta Spółki B na łączną kwotę 2.739.630 zł, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Postępowanie dowodowe ujawniło nieprawidłowe prowadzenie...
majątek ruchomy Spółki o wartości 1.638.874,45 zł. Stwierdził, że majątek ten może stanowić źródło zabezpieczenia majątkowego, w sytuacji gdy w oparciu o decyzję organu...

I SA/Łd 920/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-16

rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od marca do maja 2020 r., Wobec ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości i zaistniałej obawy niewykonania przyszłych...
chociaż źródła i wysokość średnich miesięcznych dochodów i obciążeń podatnika) i życiowej podatnika (w kontekście przede wszystkim środków koniecznych na zapewnienie bytu...

I SA/Łd 337/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

prawidłowe. Dyrektor trafnie zidentyfikował źródła wątpliwości strony. Skarżąca pomija, że rozbieżność wynikająca między przybliżoną kwotą jej zobowiązań, szczegółowo opisaną...
na ujawnienie w toku postępowania podatkowego nieprawidłowości, które podważają domniemanie rzetelności skarżącej spółki jako podatnika. Argument ten zasługuje na uwzględnienie...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

miejsce w toku postępowania podatkowego. Organ nie kwestionował przy tym, że majątek strony może stanowić źródło zabezpieczenia. Dodał, że decyzja wydana w oparciu o art...
; ujawnienie w postępowaniu kontrolnym okoliczności, że podatnik dokonywał obniżenia podatku należnego na podstawie fikcyjnych faktur., Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny...

I SA/Gd 871/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

podatkowego wynika z faktu nieujawnienia podstawy opodatkowania., Zdaniem Skarżącej organ nie wskazał, jak długo trwała powoływana przez niego zaległość oraz w jaki...
też potencjalnej możliwości wygenerowania dochodów przez Spółkę, które mogłyby posłużyć jako źródło spłaty ewentualnego zobowiązania podatkowego. Nie zbadały możliwości płatniczych...

I SA/Gd 869/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

nieujawnienia podstawy opodatkowania., Zdaniem Skarżącej organ nie wskazał, jak długo trwała powoływana przez niego zaległość oraz w jaki sposób ją uregulowano, czy prowadzona...
możliwości wygenerowania dochodów przez Spółkę, które mogłyby posłużyć jako źródło spłaty ewentualnego zobowiązania podatkowego. Nie zbadały możliwości płatniczych...

I SA/Gd 870/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

. Strona za całkowicie chybione uważa twierdzenie, że obawa niewykonania zobowiązania podatkowego wynika z faktu nieujawnienia podstawy opodatkowania., Zdaniem Skarżącej...
, które mogłyby posłużyć jako źródło spłaty ewentualnego zobowiązania podatkowego. Nie zbadały możliwości płatniczych Spółki, nie wzięły pod uwagę, że jest podmiotem...

I FSK 1807/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

artykułu. Takich jednak przesłanek w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Nie ujawniono także podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem...
podatkiem VAT oraz dokonywanie sprzedaży paliwa z nieznanego źródła, czy wystawianie nieprawidłowych paragonów fiskalnych., Prawidłowo również sąd pierwszej instancji ocenił...

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

od osób prawnych za 2016 r., których źródłem miałaby być ocena zdarzeń zaistniałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego (postanowienie Sądu Rejonowego...
nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania., Zgodnie z art. 166 ust. 1 u.p.r. układ wiąże wierzycieli...
1   Następne >   2