Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Ke 266/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

wniosek o nieujawnieniu źródeł dochodów oraz bezpodstawnie zmarginalizował bieżące wydatki strony na utrzymanie jej i rodziny. Nie ustalił, czy w sytuacji M. P...
[...] zł, natomiast dochód wyniósł [...]zł., 1.3 Organ podniósł, że wydatki przekraczają dochody, co wskazuje, iż wnioskodawczyni nie podała wszystkich źródeł dochodu...

I SA/Ol 271/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

o nieujawnieniu przez niego wszystkich źródeł dochodów. Kwestionując to stwierdzenie organu, skarżący stwierdził, że fakt, że jego sytuacja materialna jest tak trudna uzasadnia...
uzyskiwany z renty, co może świadczyć o nieujawnieniu wszystkich źródeł dochodu, Zakład podniósł, ze powyższego ustalenia dokonano w oparciu o oświadczenie strony o stanie...

I SA/Ol 766/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-02-16

to drugie źródło dochodów ujawnione zostało dopiero na skutek przeprowadzonego przez organ postępowania uzupełniającego, po wymienionym wyżej wyroku tut. Sądu z dnia 14 lipca...
, iż w dniu 16 marca 2002r. miał miejsce pożar stanowiącego jedyne źródło dochodów Jego rodziny, zakładu gastronomiczno - handlowego. W dniu 8 lutego 2003r. zobowiązany...

I SA/Ol 638/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-06

ostateczną Zakładu ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono...
iż straci nagle źródło dochodu i dozna 20% uszczerbku na zdrowiu była nie do przewidzenia. Ponownie powołała się na pożar z 2002r. i wypadek przy pracy z 2003r. wskazując...

I SA/Go 30/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

wystawionych przez firmę skarżącego. Źródłem powstania zobowiązania skarżącego w podatku od towarów i usług za miesiące 11-12/2013, jest regulacja art. 108 ust. 1 ustawy...
11/2013, w trakcie prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej. W wyniku tej kontroli, ustalono także fakt nieujawnienia przez skarżącego dokumentów...

III SA/Kr 1338/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

oraz należnych odsetek ustalonych decyzją z [...] 2014 r., Organ ustalił, że rodzina S. B. składa się z 9 osób (rodzice, siedmioro dzieci). Głównym źródłem utrzymania...
zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny skarżącej z kwoty 12.605,08 zł i przyjął, że rodzina skarżącej musi dysponować nieujawnionymi dodatkowymi zasobami pieniężnymi. Ustalono...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

w Warszawie, podkreślając, że podobne nieprawidłowości były również ujawnione w tej piekarni podczas kontroli PIH przeprowadzonej w 1982 r. W nawiązaniu do powyższej informacji...
dla aprowizacji skutki takiej decyzji, lepszą jakość pochodzącego z piekarni skarżącego w stosunku do pieczywa z innych źródeł i możliwość poprawy funkcjonowania tej piekarni...

III SA/Kr 1219/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

1157,73 zł, razem z miesięczną ratą kredytu hipotecznego w wysokości 1327,58 zł wydatki wynoszą miesięcznie kwotę 2 485,31 zł. Po odjęciu tej kwoty wydatków od ujawnionego...
posiadania, istniejące źródła dochodu i możliwości zarobkowe członków rodziny, skoro rozważeniu podlega umorzenie świadczeń pieniężnych (vide: wyrok WSA w Olsztynie...

II GZ 338/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

prawnego., Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2012 r. referendarz sądowy odmówił mu przyznania prawa pomocy uzasadniając między innymi tym, że skarżący nie ujawnił danych...
działalności agroturystycznej, majątek przez nią posiadany, jej zasoby pieniężne oraz przedmioty wartościowe a także, czy uzyskuje ona dochód z innych źródeł. Skarżący został...

III SA/Kr 372/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-29

od powyższej decyzji Z. S. wyjaśniła, że podjęła próby ujawnienia okoliczności spisania umowy dzierżawy w ewidencji gruntów kilka lat po jej spisaniu, niemniej...
bowiem w sposób prawidłowy wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalenia źródeł dochodów, będących podstawą do obliczenia kwoty dochodu...
1   Następne >   3