Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

I SA/Lu 1300/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 43.031 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i ustalił stronie zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 31.781 zł., DIS uzasadniał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dał...

I SA/Go 587/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i orzekającą, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005r. wynosi 15.529 zł od dochodu...

I SA/Lu 1302/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

- DUKS) z dnia [...] w sprawie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
do ustalenia, że strona uzyskała w 2005 r. dochód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.694 zł. Taka jest bowiem nadwyżka wydatków...

I SA/Lu 749/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-23

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie...

I SA/Ke 536/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-14

[...] r. nr [...] ustalającą J. Ś. zryczałtowany podatek dochodowy za 2002 r. według stawki 75% w kwocie 88 248 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków...

I SA/Gl 1305/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-15

. od dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...] zł. W podstawie prawnej decyzji organu I instancji wskazano art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia...
, w wyniku szczegółowej analizy całokształtu materiału dowodowego ustalono brak pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu wydatków poniesionych przez G.M. w 1997 r. Wskazano...

I SA/Go 574/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r...
w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 42.531 zł., W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że decyzje organów obu instancji zostały wydane na podstawie art. 20 ust. 3...

I SA/Bd 1063/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-25

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub przychodach z nieujawnionych źródeł za rok 2006 1) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla...
od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006r., Podstawę prawną rozstrzygnięcia...

II FSK 3670/13 - Wyrok NSA z 2014-10-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1) uchyla wyrok Naczelnego...
za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - (1) oddalił skargę kasacyjną, (2) zasądził od Skarżącej na rzecz Dyrektora IS kwotę...

I SA/Lu 1301/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 43.031 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym...
podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 31.781 zł., W uzasadnieniu podał, że w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   45