Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 99/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

[...] lipca 2003 r. nieruchomość wpisana do KW [...], stanowiąca podwórze, budynki i drogę, została sprzedana małżonkom H. i J. P., którzy ujawnili swoje prawo w księdze...
nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. 74 m2, ujawnionej w KW [...], stanowiącej na dzień 31 grudnia 1998 r...

I OSK 791/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

.) nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, a prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej...
[...] miasta K. Powyższe prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej nr [...] w dniu [...] marca 1992 r., W ocenie Sądu I instancji fakt ten został poprawnie oceniony...

II SA/Rz 92/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

dodatkowego źródła dochodu, który nie został ujawniony. Niejasność w tym zakresie powoduje, że uwzględnienie niniejszego wniosku jest niemożliwe. Mogłoby bowiem prowadzić...

I OSK 958/11 - Wyrok NSA z 2012-06-22

, bowiem przed dniem 1 stycznia 1998r. zostało na niej ustanowione prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, a prawo to ujawniono w księdze wieczystej, co wyłącza...
możliwość zwrotu nieruchomości. Podstawą ujawnienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz [...] S.A. była ostateczna decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] czerwca...

I OSK 2959/17 - Wyrok NSA z 2019-09-26

źródła, ujawnione zostały przez historyków...
temu organowi faktami. Kluczowa jest kwestia ujawnienia tego rodzaju skutków społecznych lub gospodarczych danego orzeczenia, że jego pozostawienie w obrocie byłoby...

II SA/Lu 202/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej informacji (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2008 r., II Sa/GL 643/07, Lex nr 485843...
zostało ujawnione w księdze wieczystej. Tym samym odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości uzasadniona musi być bądź to jednoznacznie dowiedzionym brakiem wskazanych...

II SA/Gd 712/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-22

albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej., Wojewoda podkreślił, że na podstawie wykazu zmian...
Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr [...]. W dziale II jako właściciela ujawniono: Skarb Państwa - A w G., Wniosek o dokonanie wpisu użytkowania wieczystego, w oparciu...

II SA/Lu 192/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-20

'[...]', uzyskała ujawnienie nabytego prawa w księdze wieczystej o numerze '[...]' w dacie '[...]'., W tym stanie rzeczy organy administracyjne, orzekające w toku instancji...
to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Konsekwencją braku roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w okolicznościach rozpatrywanej sprawy jest zrealizowanie pojęcia...

I OSK 1010/07 - Wyrok NSA z 2008-06-23

osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Na podstawie odpisu z księgi wieczystej nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni ustalono...
. Spółdzielni Mieszkaniowej. Użytkowanie wieczyste ujawniono w księdze wieczystej. W rozpoznawanej sprawie zaistniała prawna przeszkoda w merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o zwrot...

II SA/Kr 1561/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-16

. [....] jedn. ewid. [....] zawartej w dniu 29 października 1992 r. aktem notarialnym rep. [....] . Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej w dniu 24 lutego 1993 r.;, b...
. [....] . Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej w dniu 29 grudnia 1992 r.;, c) E.S. i J.S. w użytkowanie wieczyste (zgodnie z wpisami w księdze wieczystej...
1   Następne >   +2   +5   +10   20