Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 1995/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

oraz § 14 ust. 1 i § 16 ust. 1 Regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim X. S.A., poprzez ujawnienie informacji...
, poprzez ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę zawodową, dotyczącej deklarowanej ceny i wielkości zapisów przy tworzeniu księgi popytu na akcje Spółki P. S.A....

VI SA/Wa 1360/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

i wiedzę na temat rynku giełdowego, stanowi ujawnienie tajemnicy zawodowej podczas, gdy dana informacja zostaje uzyskana ze źródła 'z zewnątrz' w związku z podejmowanymi...
zawodową w Domu Maklerskim [...] S.A. z siedzibą w [...], poprzez ujawnienie informacji poufnej, stanowiącej jednocześnie tajemnicę zawodową, o planowanej realizacji...

II GSK 3641/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim X. z siedzibą w [...], poprzez ujawnienie informacji poufnej, stanowiącej jednocześnie tajemnicę zawodową, o planowanej realizacji...
przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim X., poprzez ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę zawodową, dotyczącej deklarowanej...

II GPS 2/11 - Uchwała NSA z 2012-03-12

, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83c wskazanej ustawy, czy też sposób ujawnienia dopuszczenia...
uchwałę: 'Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym...

II SA/Op 480/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-01

i prawnym. Zdaniem organu, ujawniona nierzetelność diagnosty, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, musi skutkować cofnięciem skarżącemu uprawnień...
, lecz ujawniono je w inny sposób, czyli na podstawie prawomocnego wyroku karnego. Dalej, Kolegium powołało się na uchwalę NSA wydaną w składzie 7 sędziów NSA z dnia 12 marca...

II SA/Rz 777/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-13

wskazał, że występujące w praktyce stosowania tego przepisu zagadnienie prawne co do sposobu ujawnienia naruszenia przez diagnostę obowiązków w związku z przeprowadzeniem...
, że 'sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 p.r.d. nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji...

II GSK 5577/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w omawianym przepisie nie ma znaczenia dla możliwości zastosowania sankcji w postaci cofnięcia...
, że sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 p.r.d., nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej...

II GSK 699/20 - Wyrok NSA z 2020-10-22

. - przeprowadzono kontrolę stacji kontroli pojazdów należącej do [...] i ujawniono, że - 21 września 2015 r. - skarżący, jako uprawniony diagnosta, dokonał wpisu o wykonaniu okresowych...
do [...], która to kontrola ujawniła, że - 21 września 2015 r. - skarżący (diagnosta), dokonał wpisu o wykonaniu okresowych badań technicznych pojazdu w rejestrze przeprowadzonych badań...

II GSK 1460/15 - Wyrok NSA z 2017-01-24

. 84 ust. 3 pkt 2 p.r.d., stwierdzono nie na podstawie kontroli, o jakiej mowa w tym przepisie, lecz ujawniono je w inny sposób - na podstawie prawomocnego wyroku karnego...
., W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt II GPS 2/11 stwierdzono, że sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia...

VI SA/Wa 1508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

, aby informacja uzyskana od niej była informacją poufną. Strona skarżąca wyjaśniła ponadto, że powyższa informacja nie identyfikowała wiarygodnego źródła pochodzenia...
na przekazie, iż ktoś (bez doprecyzowania kto) rozmawiał z kimś (również bez doprecyzowania charakteryzującego źródło) w następstwie czego 'między wierszami' zasugerowano...
1   Następne >   +2   +5   7