Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Kr 1753/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-06

z następujących uzupełniających źródeł wody:, a) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s;, b) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym...
wodny spełniający wymagania Polskiej Normy., Uzupełniające źródło wody, o którym mowa w pkt 2 lit a) i b) § 4 ust. 6 rozporządzenia, powinno umożliwiać pobieranie wody...

II SA/Gd 286/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-23

z uzupełniających źródeł wody, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia (studnia lub punkt czerpania wody przy naturalnym, lub sztucznym...
źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej na wniosek...

I OSK 2415/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych P.P., która nie pozwoliła na jednoznaczne określenie źródła jego przychodów., W związku z powyższym, uznano P.P. za winnego...
brutto, a nie przychodów., Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w [...] obwiniony zarzucił ujawnienie informacji zastrzeżonych z oświadczenia majątkowego...

II SA/Gl 1113/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21

jest bezpośrednim źródłem zagrożenia pożarowego dla lasów. Źródłem zagrożenia jest ruch, a szczególnie proces hamowania pociągu. Praktyka wskazuje na realne zagrożenie pożarem...
od źródła zagrożenia pożarowego i rodzaju tworzonego pasa ochronnego., Przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz...

II SA/Gl 644/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-26

pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych jest zabezpieczenie lasu przed zagrożeniem pożarowym pochodzących od poruszających się pociągów. Źródłem zagrożenia jest ruch...
zastrzec, że krąg takich podmiotów jest zróżnicowany, w zależności od źródła zagrożenia pożarowego i rodzaju tworzonego pasa ochronnego., Przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2...

II SA/Go 756/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-30

zagrożenie, które stanowi ograniczenie jego praw. Źródłem zaś tych praw jest art. 20 i 22 Konstytucji RP, gwarantujące każdemu wolność działalności gospodarczej i możliwość...
interes prawny w kwestionowaniu postępowania przed organem I instancji. Źródłem tego interesu jest prawo cywilne - art. 140 kodeksu cywilnego., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

lub dowody nie zostały ujawnione., Zdaniem MSW, strona działa w mylnym przekonaniu, że orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w W. z dnia [...] lipca 2012 r...
wydającemu decyzję i ujawnione po dacie jej wydania. W odniesieniu do przesłanki wznowienia, którą stanowi nowy dowód wyjaśnić należy, że jeżeli nawet dany dowód...

II SA/Wa 754/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

podejrzanego., Dalej organ zauważył, że przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania cudzej tajemnicy z art. 266 § 1 K.k. ścigane jest wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego...
. Pokrzywdzonym w tym przypadku jest podmiot uprawniony do wyrażenia zgody na ujawnienie lub wykorzystanie danej informacji, choćby to nie on zapoznał z nią sprawcę. Istota...

II SA/Op 520/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

osób, tj. funkcjonariusz, trójka jego dzieci oraz była żona. Analizując ujawnione okoliczności organ stwierdził, że Z. W. z chwilą śmierci matki, tj. z dniem [...] 2013...
pkt 1 K.p.a. stanowi ponowne rozpatrzenie sprawy i to właśnie decyzja organu odwoławczego jest źródłem praw jej adresatów albo nałożonych na nich obowiązków...

II SA/Gl 813/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-26

do tworzenia i utrzymywania pasów przeciwpożarowych w lasach. Trzeba z góry zastrzec, że krąg takich podmiotów jest zróżnicowany, w zależności od źródła zagrożenia...
wskazuje, że przedmiotem podlegających ochronie są lasy, a jako źródło zagrożenia traktowane są inne obiekty. Przepis § 38 ust. 2 powołanego rozporządzenia ma strukturę złożoną...
1   Następne >   2