Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 709/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, w związku...
majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, w związku z działalnością zorganizowanej...

II SA/Wa 1787/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Straży Granicznej i komórek organizacyjnych tych jednostek. W następstwie dokonanych sprawdzeń ujawniono dokumenty, poświadczających służbę wnioskodawcy, w wyżej opisanych...
analizy wniosku R.W. o ponowne rozpatrzenie sprawy, podjął po raz kolejny działania zmierzające do weryfikacji swoich zasobów archiwalnych pod kątem ujawnienia...

II SA/Wa 302/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-05

w dniu [...] marca 2000 r. jednakże w wyniku dokonanych przez organ pierwszej instancji czynności nie ujawniono, aby we wnioskowanym przez skarżącego okresie, wykonywał...
zaświadczenie może zostać wydane w oparciu o akta osobowe funkcjonariusza, inne dokumenty, a także w oparciu o oba źródła łącznie., Niezależnie od powyższego wskazano, że skarżący...

II SA/Wa 36/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-13

sztuczne jest jedynym źródłem światła tylko przy wykonywaniu niektórych czynności - wymagających na przykład celowego zaciemnienia pomieszczenia...
, że jeżeli oświetlenie sztuczne jest źródłem światła tylko przy wykonywaniu niektórych czynności (wymagających celowego zaciemnienia pomieszczenia...

II SA/Wa 1018/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

okoliczności okazały się fałszywe,, 2) zostały ujawnione istotne dla sprawy nowe fakty lub dowody, które nie były znane w toku postępowania dyscyplinarnego,, 3) orzeczenie...
jego źródłem jest Konstytucja. Stąd zobowiązanie do poszanowania praw i wolności jednostki na gruncie pluralizmu politycznego i systemu reprezentacji, form demokracji...

II SA/Wa 854/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

w swoich pismach, iż po przeanalizowaniu materiałów będących w ich posiadaniu, nie ujawnili zapisów potwierdzających pełnienie przez p. M. Z. służby, w realiach, o których mowa...
Granicznej, w realiach § 4 pkt 1 rozporządzenia., Organ po raz kolejny zweryfikował wszelkie dostępne źródła, w których mogłyby znajdować się informacje, mogące stanowić...

II SA/Bk 240/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-05-19

. Dodał, że istnieje potencjalne zagrożenie nieświadomego ujawnienia przez osoby wizytujące teren budowy poufnych informacji dotyczących zabezpieczenia granicy...
i zindywidualizowany stosunek administracyjny (uprawnienie lub obowiązek), którego źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego. Akt lub czynność musi więc dotyczyć...

I OSK 209/15 - Wyrok NSA z 2016-08-23

, że biopsja wątroby, wykonana u P. K. w 2012 r., wykazała przewlekły stan zapalny wątroby spowodowany infekcją wirusem typu C. Nie jest znane źródło zakażenia...
sądu administracyjnego pierwszej instancji tylko w przypadku ujawnienia określonych naruszeń przepisów postępowania. Natomiast w przypadku, gdy kontrolowana przez sąd...

II SA/Wa 1043/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

i przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawniła je A. S. w celu uzyskania dla niego korzyści osobistej w postaci możliwości nawiązania kontaktu prywatnego z Powiatowym...
, iż umorzenie na podstawie art. 322 k.p.k. jest równoznaczne w swoich skutkach i podstawach z umorzeniem mającym swoje źródło w treści art. 17 k.p.k., Gramatyczna wykładnia treści...

II SAB/Bk 18/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-19

publicznej, Sam. Ter. 2003, nr 12, s. 49)., W sprawie ujawnił się pomiędzy stronami spór co do tego, w jaki sposób organ winien odmówić wydania zezwolenia na przebywanie...
do określonych podmiotów, a ich przedmiotem jest określony i zindywidualizowany stosunek administracyjny (uprawnienie lub obowiązek), którego źródłem jest przepis prawa...