Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

III SA 457/96 - Wyrok NSA z 1997-07-09

uczciwego procesu /sprawiedliwości proceduralnej/, znajdujące swoje źródło zarówno w postanowieniach Konstytucji, jak i ustaw zwykłych. Komentarz, Idea sprawiedliwości...
/sprawiedliwości proceduralnej/, znajdującymi swoje źródło zarówno w postanowieniach Konstytucji, jak i ustaw zwykłych'. Sąd nie omieszkał dodać, że prawo podatnika do uczciwego...

III SA 2743/99 - Wyrok NSA z 2000-08-30

się z dochodami z innych źródeł. Podatek od tego dochodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 procent uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...
. 'a-c' cyt. ustawy źródłami przychodów są sprzedaż z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu:, a/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,, b/ spółdzielczego...

II SA/Wr 594/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

w sprzeczności z postanowieniami ustawy - Prawo spółdzielcze, która jest źródłem obowiązującego prawa. Wobec czego reprezentacja spółdzielni wobec innych zewnętrznych podmiotów...
ani do kwestionowania osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W opinii skarżącej Wojewoda D. wydając zaskarżone Postanowienie...

II SA 436/81 - Wyrok NSA z 1981-10-06

i Urzędu Gminy w T.M. przeprowadzili kontrolę zakładu, w wyniku której ujawnili dokonanie sprzedaży okleiny dla 2 jednostek gospodarki uspołecznionej bez pobrania zleceń...
, które jednak nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego i może być traktowane jedynie jako wyjaśnienie lub instrukcja dla zainteresowanych rzemieślników., Zasadniczą...

I SA/Rz 766/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-30

, które przede wszystkim wynikają z ustawy - Prawo spółdzielcze, ale zostały też ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dopiero w następstwie realizacji tego obowiązku...
względem osób prawnych powstaje z mocy prawa. Jego źródłem nie jest decyzja podatkowa, która nawet jeżeli zostanie wydana, to nie ma charakteru konstytutywnego (art. 21 § 1...