Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 901/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-11

w [...] stwierdził, iż T. B. i J. B. nabyli z dniem 31 grudnia 1989 r. przez zasiedzenie, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, działkę ew. nr 1217. Zmiana ta została ujawniona...
nie uległy zmianie, stąd brak podstaw do uwzględnienia zarzutów skargi. Jeżeli skarżący kwestionują granice prawne ujawnione w ewidencji jeszcze przed scaleniem...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

ustaleń w zakresie rodzaju planowanych do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, terminów ich budowy oraz źródeł ich finansowania. Organ wyjaśnił, że zgodnie...
technicznej planowanych do wybudowania, terminy ich budowy i źródła finansowania, zatem sformułowanie zawarte w skardze, iż Gmina U. nie zamierza budować...

IV SA/Wa 1860/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-28

uczestniczki postępowania J. O., że na tym terenie, na którym znajdują się działki przyznane w wyniku scalenia skarżącej, znajdują się źródła., 5. Uczestnik postępowania M...
. Z. oświadczył, że nie był zainteresowany scaleniem, a ponadto przyłączył się do zdania uczestników postępowania, iż na spornym terenie biją stale źródła i nie nadaje...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

należytej staranności i wykorzystania dostępnych źródeł dowodowych organ nie mógł ustalić właścicieli nieruchomości i ich adresów. Zauważono przy tym, że Skarżący pomimo...
nabycia spadku po zmarłym J. Z. do chwili obecnej nie ujawnił swego prawa w księdze wieczystej., W kwestii naruszenia zasady ekwiwalentności z art. 105 ust. 2 u.g.n....

II SA/Rz 89/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-02

stronie wsparcia muszą być klarowne, a to z uwagi na fakt, że źródłem finansowania prawa pomocy są środki publiczne w ograniczonej ilości. Wedle art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a....
skierowane zostały do skarżących, lecz nie zostały do końca wypełnione. Mianowicie nie przedłożono wyciągu z rachunku bankowego Ł. D., który jak ujawniono dopiero w odpowiedzi...

II SA/Bk 18/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-30

mapy na wskazanej stronie internetowej nie ujawnił zapisu 'D.' przy załączonych wszystkich warstwach tematycznych (np. mapa hydrograficzna, nazwy geograficzne...
. w postaci źródła, zlewni, spływu; archiwalne mapy, czy projekty dotyczące wykonywania urządzeń melioracyjnych na tym terenie; ewidencję wód i urządzeń melioracji wodnych...

II SA/Rz 868/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-21

ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Należy zaznaczyć, że źródłem finansowania przedmiotowej instytucji...
ujawnił dopiero w związku z wezwaniem o przedłożenie wyciągu z rachunku bankowego., W odniesieniu ponadto do stwierdzenia strony o tym, że sprawa niniejsza ma skomplikowany...

II SA/Rz 1601/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-31

na 'inne naprawy remonty', których wielkość i źródło pochodzenia nie jest znana. Skarżący nie przedłożył także wyciągów z posiadanych rachunków bankowych. Na uwagę zasługuje też fakt...
i remonty, których wielkości jednak nie ujawnił. Podkreślenia wymaga także, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r. S. D. uiścił kwotę 40 zł tytułem wsparcia Radia Maryja...

IV SA/Wa 1500/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-26

tych nie wynika również, aby okoliczność ta była znana organom scaleniowym z innych źródeł. Zgodnie zaś z art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (o treści obowiązującej...
zgłoszone z powołaniem się na stosowne dokumenty określające ich stan prawny odmienny od ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Nie wynika jednak z akt...

II SA/Bk 498/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-10

w kwestionowanej decyzji jest naturalnym ciekiem wodnym, co zostało ujawnione i zarejestrowane w jedynym oficjalnym i wiążącym wszystkie organy władzy indeksie, sporządzonym...
zasady kwalifikowania cieku naturalnego jako urządzenia melioracji wodnych według przepisów prawa wodnego w brzmieniu aktualnym i poprzednim, wskazuje też na źródło...