Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...
dokonując oceny legalności wymienionej decyzji powinien był - jego zdaniem - uwzględnić, że skoro zarządzenie Prezesa NFZ nie jest źródłem prawa powszechnie...

III SA/Po 923/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-08

, co następuje:, Skarga nie ma uzasadnionych podstaw., Sąd nie ujawnił ani naruszenia prawa materialnego, ani naruszenia prawa procesowego, które uzasadniałoby stwierdzenie...
zarządu Spółki B., w tym tych uprawnionych do składania oświadczeń woli w 2017 roku. Ujawnienie bowiem na tle zebranego materiału dowodowego braku obowiązku dostarczenia...

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

;, - nie było przypadku rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia;, - nie zostało ujawnione po zakończeniu...
, a to sprawia ,że skarga musi podlegać oddaleniu., Źródłem interesu prawnego może być tylko skonkretyzowana norma prawa materialnego a nie ogólny zarzut naruszeniu...

IV SA/Po 913/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-23

nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Tak kategorycznie sformułowany przepis ('kierownik nawiązuje stosunek pracy') jest źródłem roszczenia kandydata...
realizujący swoje własne uprawnienia do udziału w konkursie. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenie w nim udziału przez określoną osobę nie jest źródłem powstania zobowiązaniowego...

III SA/Łd 1027/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w zakresie sprzętu ujawnionego przez Oferenta w złożonej ofercie;, 5. §17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia...
do potencjału objętego złożoną przez niego ofertą wobec nieujawnienia numerów seryjnych aparatury medycznej bądź ujawnienia nieprawidłowych numerów...

IV SA/Po 1043/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

udzielanych odpowiedzi,, b. nieujawnienie w protokole, że w posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba trzecia, pracownica Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego...
podstawową zawartość ogłoszenia o konkursie;, 4) rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12;, 5) ujawnienia...

II SA/Ol 511/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

'[...]' z dnia 25 lipca 2020 r. Mając na względzie, że treści, ujawnione na portalu Facebook, wskazywały na w istocie dyskotekowy charakter imprezy, zaniechanie wszelkich...
zakażeń, których rozwój i skutki są niemożliwe do opanowania. Zatem waga ujawnionego naruszenia prawa, w ocenie organu, była doniosła., Odnosząc się do zarzutów zawartych...

IV SA/Po 337/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-08

miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) występujących poza organami administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie...
lub pozyskanych z innych źródeł;, - także prawa pacjenta, prawa i obowiązki lekarzy, pielęgniarek i położnych nie wypływają ze statutów s.p.z.o.z., lecz z ustaw normujących...

II SA/Sz 530/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-05

k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. poprzez:, - zaniechanie wyczerpującego zebrania całego materiału dowodowego w szczególności na okoliczność źródła wiedzy ojca Ł. Ż...
z tego powodu, że w toku przesłuchania świadka strona jak i organ mogą zadawać pytania, a tym samym może dojść do ujawnienia mających znaczenie w sprawie okoliczności...

IV SA/Po 904/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-11

okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Akty prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) występujących poza organami administracji, a będąc źródłami...
twierdzeniom odpowiedzi na skargę, regulacje statutowe mogą stać się źródłem pewnych uprawnień lub roszczeń dla tych osób, czego dowodzi choćby przepis art. 15 u.d.l....
1   Następne >   +2   4