Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 1410/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

przez funkcjonariusza ESKW w [...] [...] W. M. ujawniono co następuje:, - braki właściwych sprawdzeń w teczkach postępowań sprawdzających, co stanowiło bezpośrednią przeszkodę...
dokumentów wymaganych przepisami. W ramach realizowanych nadzorów służbowych ujawniono m.in.:, - braki sprawdzeń członków rodziny,, - zapytania kierowane do US wysyłane...

II SA/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

funkcjonariusza dokumentów pozwalających na wydanie zaświadczenia o żądanej treści, konieczne było przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, pod kątem ujawnienia...
składają się jedynie czynności materialno-techniczne polegające na badaniu, jakiego rodzaju źródło może zawierać żądane dane i czy dane te dotyczą stanu prawnego...

II SA/Wa 892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

w jednostkach, w których wnioskodawca pełnił służbę, przez przełożonych odpowiednich komórek organizacyjnych aktualnie pełniących służbę, w oparciu o wybrane przez siebie źródła...
wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a także ujawniło istotne wątpliwości wynikające z materiału dowodowego,, 2. art. 7, art. 77 § 1 w zw. z art. 218 § 1 i 2 K.p.a....

I OSK 94/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

przeanalizował wszystkie zarzuty zamieszczone w skardze, konfrontując je z ustaleniami organu i materiałami dowodowymi sprawy. Wszelkie wątpliwości ujawnione na etapie...
RP nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa., Nadto w orzecznictwie sądów administracyjnych uregulowany jest pogląd, zgodnie z którym upoważnienie...

II SA/Wa 633/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-23

zhierarchizowany system źródeł prawa'. Dodać trzeba, że w uzasadnieniu tym przedstawiono w sposób obszerny i szczegółowy argumenty prawno-historyczne na poparcie tez wywiedzionych...
potraktowania' (str. 16)., Nie bez znaczenia dla ujawnienia rzeczywistej woli projektodawcy, która znalazła tożsamy wyraz w obowiązującym obecnie brzmieniu art. 8a...