Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I SA/Ol 649/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-15

18/09 TK orzekł, że przepis pozwalający na nałożenie 75% stawki podatku na dochód z nieujawnionego źródła jest zgodny z Konstytucją. Jego zdaniem nie jest to kara...
podatek od towarów i usług zostały wpłacone a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą zgłoszonych danych innych niż dotyczące towaru...

II SA/Gl 1445/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

jeszcze ujawnione w ewidencji. Źródeł takiej modyfikacji można upatrywać w szczególności w opisanej powyżej procedurze zgłaszania Policji faktu nałożenia mandatu karnego...
karnych, powołując się na fakt odbycia szkolenia przed ujawnieniem w ewidencji wykroczenia z [...] r., o którym dowiedział się dopiero [...] r., i za które punkty...

III SA/Kr 279/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi M. H. na akt Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 29 lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w ciągu ul. S i K w K I. uchyla zaskarżony akt; II. orzeka, że uchylony akt wywołuje skutki prawne do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz skarżącej M. H. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Kr 278/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi M. H. na akt Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 21 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na ul. G w K I. uchyla zaskarżony akt; II. orzeka, że uchylony akt wywołuje skutki prawne do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz skarżącej M. H. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I OSK 1749/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

stanie prawnym należy uwzględniać także takie punkty, które powinny być uwzględnione, ale nie zostały jeszcze ujawnione w ewidencji. Źródeł takiej modyfikacji...
się na fakt odbycia szkolenia przed ujawnieniem w ewidencji wykroczenia z 27 czerwca 2012 r., o którym dowiedział się dopiero 19 listopada 2012 r. i za które punkty przypisano...

II GSK 234/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

Drogowego powiadomił Prezydenta m. st. Warszawy, iż ujawnił popełnione naruszenie w dniu [...] listopada 2018 r. kierującego pojazdem B.K., polegające na kierowaniu...
, że z przepisów tych wynika, iż podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest jedynie informacja uzyskana od podmiotu, który ujawnił kierowanie pojazdem...

I OSK 2921/17 - Wyrok NSA z 2018-05-14

, który posłużył utrwaleniu wyników badań przeprowadzonych przez biegłego, będących z kolei źródłem ujawnienia tych okoliczności faktycznych, istniejących wcześniej (bo związanych...
. poz. 23, ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej powoływanej jako K.p.a.), tj. ze względu na ujawnienie się nowych okoliczności faktycznych...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

.) może stanowić wyłącznie informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze...
o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym?' 2. 'Czy prawomocne rozstrzygnięcie...

III SA/Po 55/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Odwoławcze podniosło, że dla skierowania na badania lekarskie nie jest istotne czy problemy zdrowotne mogące mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami ujawniły się podczas...
i psychicznym., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:, Skarga okazała się nieuzasadniona., Sąd nie ujawnił naruszenia prawa warunkującego...

I OSK 1872/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym ma tylko takie znaczenie, że dotyczy źródła wiedzy starosty o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu...
zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h...
1   Następne >   +2   +5   +10   32