Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Kr 1635/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-17

do postępowania sądowego tego sądu do sygn. akt [...]., S. N. w piśmie z 21.05.2015 r. odnosząc się do wezwania o sprecyzowanie wniosku wniosła o ujawnienie w ewidencji gruntów...
ewidencyjnym. Zdaniem organu przedłożone przez S. N. dokumenty kopia postanowienia [...] o rozgraniczeniu wraz z kopią dokumentacji rozgraniczeniowej są już ujawnione...

II SA/Sz 356/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-13

ewidencyjnym nr [...]([...]) nie figuruje działka oznaczona numerem [...]. W obrębie tym ujawniona jest działka nr [...] wraz z budynkami garażowymi. Jako właściciel powyższej...
nieruchomości zabudowanej wpisane jest Miasto [...]. Ponadto w ewidencji gruntów i budynków ujawnieni są wieczyści współużytkownicy (osoby fizyczne ), którzy w latach...

I SA/Sz 101/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

, że ujawnione w niej nieruchomości stanowią jej własność, podczas gdy w sensie prawnym były i są nadal własnością TT. S.A. (dalej: 'TT. S.A.'). Błąd co do ustalenia...
nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu. To samo dotyczy stanów ujawnionych w ewidencji gruntów. Sama spółka była zaś posiadaczem zależnym nieruchomości i takim...

III SA/Łd 1128/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-01

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stan prawny ujawniony w księgach wieczystych. Z dokumentacji przedłożonej przez geodetę ewidentnie wynikało, że granica będąca...
i Kartograficznej oraz stan prawny ujawniony w księgach wieczystych. Postępowanie rozgraniczeniowe z uwagi na powyższe stało się bezprzedmiotowe. Skarżący uważają, że skoro...

II SA/Sz 1102/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-11

do wyroku Sądu Rejonowego z dnia [...], położonej w działce nr [...] z obrębu ewidencyjnego nr [...] ujawnionej w księdze wieczystej nr [...], stanowiącej własność Miasta...
[...] położonej w działce nr [...] z obrębu ewidencyjnego nr [...] ujawnionej w księdze wieczystej nr [...], stanowiącej własność Miasta i będącej w wieczystym współużytkowaniu...

III SA/Łd 608/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-15

źródłem dochodu, zaś informacje o mieniu nieruchomym są wybiórcze. Organ podniósł, iż wbrew sugestiom pełnomocników J. K., jest ona właścicielką nie tylko działki...
nr: [...] i [...]. Tymczasem okoliczność ta nie została ujawniona w żadnym z pism dotyczących kwestii zwolnienia strony od poniesienia kosztów postępowania. W konsekwencji nie wyjaśniono...

I OPS 5/06 - Uchwała NSA z 2006-12-11

. 262 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Wniosek ten uzasadniony jest ujawnionymi w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżnościami w stosowaniu art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. w sprawach...
wypracowane w związku z wykładnią źródeł 'interesu prawnego', o którym mowa w art. 28 k.p.a. W piśmiennictwie zgodnie podnosi się, że interes prawny w rozumieniu art. 28...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

tzw. wartości początkowej ujawnionej w rejestrze środków trwałych. Organ podatkowy stwierdził, że mając na uwadze powyższe, wysokość częściowego zobowiązania podatkowego...

II SA/Rz 645/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

rozgraniczenia dokonano w oparciu o źródła usankcjonowane przepisem art. 31 ust. 2 P.g.i.k. Trudno więc uznać, by w postępowaniu rozgraniczeniowym doszło do rażącego...