Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 3070/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

). We wniosku Park Narodowy podniósł, że wskazana przesłanka wznowienia dotyczy ujawnienia istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących...
wywodził, że dowody te niewątpliwe istniały w dacie wydania decyzji, ale ujawniły się w okresie późniejszym, zatem zostały spełnione przesłanki wznowienia postępowania...

I SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

przekształceń własnościowych nieruchomości. Prawo własności J. Z. zostało ujawnione w księdze wieczystej na mocy wspólnoty majątkowej prowadzonej z J. Z. z [...] maja 1889 r...
w [...] z [...] marca 1947 r. którym zawiadomiono o ujawnieniu prawa własności Skarbu Państwa 'wpisanego dotąd na rzecz E. Z.' i wykreśleniu obciążeń nieruchomości, organ...

I OSK 1740/16 - Wyrok NSA z 2018-09-06

, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993 r., WRN 8/93...

IV SA/Wa 2053/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-31

[...], gdzie jako właściciel ujawniona jest Gmina [...]. Z treści księgi wieczystej wynika, że nieruchomość pochodzi z księgi wieczystej dawnej '[...]'. Na omawianej...
z parcelacji majątku [...]' we władaniu Spółdzielni Produkcyjnej B.. W rejestrze pomiarowym z 1974 r. (k. 88-93) ujawniono identyczny stan władania, wskazując obszar działek...

I SA/Wa 404/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

-parkowy, stanowiąca obecnie działkę ewidencyjną Nr [...] o pow. [...], położona w [...], gmina [...], powiat [...], województwo [...], ujawniona w dawnej księdze hipotecznej...
jako właściciel został ujawniony na podstawie art. 2 część 1 dekretu. Ani treść działu II księgi hipotecznej, ani pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w [...] z dnia...

I OSK 1489/20 - Wyrok NSA z 2022-05-26

- (cyt.): ' nabywcy spadku po S. M. (według ustaleń organów osoby ujawnionej w dniu wejścia w życie dekretu o reformie rolnej w księdze wieczystej jako właściciel...
rozporządzenia wykonawczego, nie można było ograniczać tylko do następców prawnych właściciela ujawnionego - w dniu wejścia w życie dekretu - w księdze wieczystej jako właściciel...

I OSK 2343/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

z zaznaczonymi obiektami' z 1972 r. w działkę ewidencyjną nr [...] z obrębu [...] z wykorzystaniem elementów sytuacyjnych ujawnionych na mapie zasadniczej wsi...
majątku z zaznaczonymi obiektami' z 1972 r. w działkę ewidencyjną nr [...] z obrębu [...] z wykorzystaniem elementów sytuacyjnych ujawnionych na mapie zasadniczej wsi...

I OSK 2219/18 - Wyrok NSA z 2020-12-17

z Archiwum Akt Nowych z zasobu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie, sygn. [...], na stwierdzenie jego treści, w tym na okoliczność ustalenia ujawnionego w rubryce...
działki nr [...] na podstawie źródeł osobowych - zeznań świadków (kwestionowanych przez skarżącego), jakoby działka ta znajdowała się za stawem ozdobnym w parku, tj...

I OSK 1144/19 - Wyrok NSA z 2021-02-08

Skargi kasacyjne Fundacji im. [...] przy [...] oraz C.R., W.R., C.R., X.R. i E.R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 513/18 w sprawie ze skarg Fundacji im. [...] przy [...] oraz C.R., W.R., C.R., X.R. i E.R. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie reformy rolnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Fundacj...

I OSK 2160/19 - Wyrok NSA z 2020-03-12

Rejonowy w O. I Wydział Cywilny (sygn. akt I C [...]) uzgodnił stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez nakazanie...
od stanu ujawnionego w rejestrze pomiarowym z 1944 r. W ogólnej powierzchni nieruchomości według stanu na dzień 13 września 1944 r. jezioro zajmowało powierzchnię...
1   Następne >   3