Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

lub nieujawnionych źródeł, nie pochodzą z kredytu lub nie są w inny sposób obciążone oraz wskazania pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie T., W odpowiedzi...
zakładu ubezpieczeń nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;, 3) wpłaty na udziały nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

w raporcie rocznym za 2004r. Jako uzasadnienie wniosku Spółka podała, iż członkowie zarządu i rady nadzorczej nie wyrazili zgody na ujawnienie przedmiotowych danych...
, może spowodować znaczną szkodę dla Spółki, chociażby przez chęć rezygnacji ze stanowisk. W przekonaniu skarżącej Spółki ujawnienie informacji o indywidualnych...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

akcji Spółki, czego dowodzi zachowanie się kursu Spółki po jej ujawnieniu., Ustosunkowując się do zawartego we wniosku strony stanowiska, iż zakup akcji nastąpił w wyniku...
ujawnionych wyników finansowych na kurs akcji Spółki. Stwierdził, iż określenie informacji o wynikach finansowych Spółki jako 'pozytywnej' jest względne i niewystarczające...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

planowanej, ujawniona w wyniku inwentaryzacji (prezentowana w pierwotnym planie budżetu na 2010 r. w kwocie 10 min zł, w skorygowanym budżecie w kwocie 21,8 min zł...
scenariusza. Zaistniałe wydarzenia, w postaci wzrostu kosztów operacyjnych [...], straty z tytułu ubytku towarów, ujawnionej w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

. 113) strona ujawniła wartość firmy, powstałej w wyniku przejęcia spółek: [...] sp. z o.o., [...],[...] sp. z o. o., [...] sp. z o. o., [...] sp. z o. o. w wysokości 13...
2010 (k. 281) skarżąca ujawniła wartość firmy, powstałą w wyniku objęcia udziałów w jednostce [...] w wysokości 12 870 tys. zł. Ustalenia dotyczące sprawozdania RS 2009...

II GSK 334/11 - Wyrok NSA z 2012-01-31

Kolejną cechą rozporządzenia jest to, że akt ten - z uwagi na jego miejsce w hierarchii źródeł prawa - powinien być zgodny z wszystkimi obowiązującymi ustawami...
. 10 tiret piąte ww. dyrektywy upoważnił Komisję Europejską do przyjęcia środków wykonawczych dotyczących m.in. 'kategorii osób podlegających obowiązkowi ujawnienia...

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

VI SA/Wa 994/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

, gdyż 'unieszkodliwienie' takich informacji, poprzez ich ujawnienie wszystkim inwestorom, powoduje, iż przestają być one poufne i nie kreują sposobności do nadużyć na rynku kapitałowym...
organu administracji, może być uznana za wydaną z chwilą ujawnienia woli organu na zewnątrz struktur organizacyjnych i stworzenia adresatowi rozstrzygnięcia możliwości...

VI SA/Wa 714/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-07

się z zarzutem naruszenia zasady praworządności ( art.6 k.p.a.), poprzez ujawnienie sankcji zanim została wydana decyzja w sprawie. Ujawnienie rozstrzygnięcia na posiedzeniu...
publikowane przez strony są głównym źródłem informacji o działalności spółek publicznych. Raporty okresowe są jedynym sposobem na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat...

VI SA/Wa 1816/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

roku 2008/2009 i zostały wówczas podjęte wszystkie konieczne czynności do zweryfikowania wysokości zobowiązań rozliczanych przez spółki okresowo, ich źródła oraz możliwości...
, które jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Jako główne źródło ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje się przecież brak możliwości...
1   Następne >   2