Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 2899/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-07

jest wniosek, że tak różna powierzchnia nieruchomości (106,9403 ha i 98,5257 ha) nie jest wynikiem błędu (np. braku precyzji) przy którymś z tych pomiarów, a źródłem wyliczenia...
, że ujawnione w tej sprawie dowody wskazujące na powierzchnię przedmiotowej nieruchomości poniżej 100 ha, nie są wiarygodne jako dowody odzwierciedlające ogólną powierzchnię...

I SA/Wa 2756/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

31 grudnia 1946 r. § 431 austriackiego kodeksu cywilnego, skuteczność zbycia nieruchomości uzależniano od ujawnienia nabywcy w księdze gruntowej (tzw. intabulacji...
), a więc w braku ujawnienia ww. umów uznał, że umowa sprzedaży z 30 grudnia 1946 r. oraz umowa darowizny udziałów we współwłasności nieruchomości z 25 listopada 1939 r...

IV SA/Wa 1015/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

ogrodzeniem ze wszystkich stron (patrz wyrok NSA o sygn. akt I OSK 532/07, I OSK 686/08), źródła dochodów właściciela (wyrok NSA o sygn. akt I OSK 532/07, I OSK 686/08...
wnoszącego odwołanie Powiatu J., że okolicznością świadczącą o związku funkcjonalnym wszystkich terenów i zabudowań było ujawnienie nieruchomości ziemskiej P. (o powierzchni 260...

I OSK 1018/10 - Wyrok NSA z 2011-04-29

w tym przepisie stan prawny składa się wyłącznie jeden element, a mianowicie wadliwa decyzja pierwotna, będąca źródłem szkody nie zaś, jak powinno to zostać uznane, dwa elementy...
ta została wydana z naruszeniem prawa. Źródłem zatem przyznanego tą decyzją odszkodowania za utracone, po dacie 17 października 1997 r., korzyści było orzeczenie nacjonalizacyjne...

I OSK 1592/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

własności nie zostały obalone w wyniku toczącego się postępowania o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, to wnioskodawcy...
, a nie przyjmować a priori, że stanowiły one własność Skarbu Państwa, zwłaszcza że dokument nadania ziemi stanowił tytuł do ujawnienia własności w księdze wieczystej...

I OSK 1448/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

, że Układ Indemnizacyjny jest umową międzynarodową, lecz niestanowiącą źródła prawa i niemogącą wywołać skutków prawnych w sferze stosunków własnościowych, co spowodowało...
pojęcia 'obywatel brytyjski' ustalił wyłącznie z uwzględnieniem Układu Indemnizacyjnego, z pominięciem Konwencji haskiej, mimo że to Konwencja, inaczej niż Układ, jest źródłem...

I SA/Wa 1669/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

. był właścicielem gospodarstwa o pow. [...] ha. W przedmiotowej sprawie brak jest jednak tytułu własności, stanowiącego podstawę ujawnienia właściciela w ewidencji gruntów...
, która ma charakter dokumentu urzędowego, w której to jak wskazano powyżej Z. M. ujawniony był jako właściciel gruntów o powierzchni [...] ha. Dodać należy, iż nakaz płatniczy...

I SA/Wa 551/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-13

publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone., Zważywszy...
później ponownie wzrosła do [...] -[...] pracowników, mimo że w strukturze zakładu nie zaszły w tym czasie istotne zmiany, a przynajmniej takie nie zostały ujawnione...

I OSK 2027/14 - Wyrok NSA z 2015-01-13

orzecznictwa, które nie jest źródłem prawa, bo dekret nie zawierał pojęcia tzw. związku funkcjonalnego zespołu z pozostałymi nieruchomościami, a wynika on jedynie z wyroków...
trzeba w pierwszej kolejności podnieść, że - wbrew autorowi skargi kasacyjnej, jakkolwiek rzeczywiście orzeczenia sądowe nie są źródłem prawa - to jednak niepodobna pominąć...

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

doktryny źródłem interesu prawnego mogą być również inne gałęzie prawa, w tym prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa finansowego. Z uwagi na szeroko rozumianą podstawę...
PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Tym samym ujawniony w księdze wieczystej [...] wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w odniesieniu...
1   Następne >   2