Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 304/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

ujawnionego złoża kopalin. Tymczasem w przedmiotowej sprawie gmina w sposób arbitralny i dowolny wprowadziła do Studium zapisy ograniczające możliwość wykorzystania...
[...], która stanowi jedyne źródło zasilania łąk, pół i stawów znajdujących się na obszarze wsi [...] i [...]. Rzeka ta bez sztucznego nawodnienia prawdopodobnie wyschnie...

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły...
. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego typu mają charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest stanowisko, że nie mogą normować materii...

VI SA/Wa 1436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

i nazwiska, gdy nie jest to wymagane przez prawo. Reasumując podał, że § 6 załącznika do zaskarżonej uchwały wymaga od niego ujawnienia własnego wizerunku i danych osobowych...
ten mówi, iż 'pobiera się opłaty wynikające z kalkulacji kosztów wykonania poszczególnych elementów' i wyjaśniła, że u źródeł tej regulacji leżało, ułatwienie przedsiębiorcy...

IV SA/Po 1173/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

, jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne...
z zakresu prawa prywatnego (prawa pracy bądź prawa cywilnego). Rozbieżność ocen, zwłaszcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ujawniła się przy próbie kwalifikacji czynności...

II SA/Ol 618/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

udokumentowany, a ponadto jest to złoże torfów, a nie piasku, złoże 'Klejnowo' nie zostało ujęte na rysunku, złoże 'Klejnowo I' nie zostało ujawnione ani w tekście...
dokumentacji planistycznej., W niniejszej sprawie Wojewoda zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów u.p.z.p oraz P.g.i.g. odnośnie do braku ujawnienia, bądź nieprawidłowego...

II SA/Ol 618/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

udokumentowany, a ponadto jest to złoże torfów, a nie piasku, złoże 'Klejnowo' nie zostało ujęte na rysunku, złoże 'Klejnowo I' nie zostało ujawnione ani w tekście...
dokumentacji planistycznej., W niniejszej sprawie Wojewoda zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów u.p.z.p oraz P.g.i.g. odnośnie do braku ujawnienia, bądź nieprawidłowego...

II SA/Op 417/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-29

zawierała znaczące braki, dyskwalifikujące ten dokument jako źródło informacji. Brak w niej bowiem było danych jakościowych, ilościowych i gatunkowych, wykonania elementarnych...

I SA/Ke 142/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-05-11

świadczeń wodnych i kanalizacyjnych nie ujawniono. Skoro bowiem ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia w regulaminie minimalnego poziomu usług świadczonych...
upoważnienie., Skarżący podkreślił, że w hierarchii źródeł prawa akty prawa miejscowego zajmują pozycję zależną, gdyż są uwarunkowane normami zawartymi w aktach prawnych...

I OSK 1489/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

na małżeństwie i posiadających źródła dochodów oparte na własnej pracy. Wszystkie te trzy okoliczności są rodzajem (przejawem) lokalnych potrzeb w zakresie świadczeń na rzecz...
na małżeństwie i posiadających źródła dochodów pochodzące z własnej pracy pełnomocnik podkreślił, że Gmina jest przekonana, iż przedmiotowe wsparcie w pierwszej kolejności...

I SA/Po 1501/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-15

osobom bezrobotnym, samotnym, bez źródeł dochodów i bez majątku. Nie można, stosując prawo pomocy, chronić czy też wzbogacać majątku osób prywatnych, gdyż celem instytucji...
), które mogą być źródłem finansowania kosztów postępowania. Ponadto skarżący posiada samochód osobowy, którego wartość, jak oświadczył, wynosi [...]. Również córka skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   11