Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Po 34/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-12

dokumentacji geologicznej przedmiotowego złoża, stąd Rada Miasta i Gminy S. nie mogła przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uzgodnienia ujawnić tego złoża w studium...
w trybie art. 95 ust. 1 p.g.g. Trwa postępowanie mające na celu ujawnienie tego złoża w studium w tym trybie, gdyż [...] października 2019 r. Rada Miasta i Gminy S. podjęła...

II SA/Wr 260/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-29

własność W. W., Aktualizacja nastąpiła poprzez ujawnienie współrzędnych punktów granicznych i ich atrybutów, obliczonych na podstawie geodezyjnego pomiaru terenowego...
(bez względu na charakter tych czynności) nie został ujawniony spór w sprawie położenia odszukanych znaków granicznych, o którym mowa w art. 39 ust. 1 u.p.g.k.; 3...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

planu zagospodarowania przestrzennego, czy studium ustawodawca miał na myśli przepisy innych ustaw, które mogłyby określać przeznaczenie nieruchomości. Oba te źródła należy...
Wodna) do polskiego systemu prawnego, mającą na celu m.in. zmniejszenie presji oddziaływali antropogenicznych na wody podziemne, gdzie jako główny czynnik źródła...

II GSK 3409/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

- tych (ub. wieku). Tymczasem ujawnione ślady eksploatacji, potwierdzone na otrzymanych zdjęciach były zupełnie świeże. Wątpliwości Sądu nie budził także sposób obliczenia...
o 'dzikim' wydobywaniu piasku na jego terenie. Ponadto pracownicy organu I instancji, dość przypadkowo, ujawnili wywóz kruszywa z terenu należącego do skarżącego...

II GSK 524/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

2-letniej kadencji, na którą została wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 29 października 2004 r. Spółka podniosła, że dane ujawnione w Krajowym Rejestrze...
, nie może przesądzać o tym, że osoby ujawnione w rejestrze były władne do reprezentowania T. P. K.. O osobach uprawnionych do reprezentacji stowarzyszenia nie decyduje treść wpisów...

III SA/Łd 350/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-14

organu I instancji wynika z tego, iż organ ten nie oparł się na badaniach geologicznych, gdyż tych badań nie wykonał. Złoże zostało ujawnione w wyniku kosztownych badań...
sądowoadministracyjnego do czasu uwzględnienia przez właściwy organ ujawnionych przez skarżącego złóż kruszywa. Sąd postanowił wniosek oddalić., W dniu 13 października...

II SA/Ke 455/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-02

w sprawie ujawnienia wydobywania kopaliny w postaci kambryjskich piaskowców kwarcytowych bez wymaganej koncesji w miejscowości D., Gmina I.', sporządzonej przez geologa...

VI SA/Wa 1578/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

, prognozach i planach. Skarżący zauważyli przy tym, że zatwierdzenie dokumentacji geologicznej jest pierwszym etapem, stanowiącym źródło do kolejnych etapów - zatwierdzeniem...
p.g.g. w przypadku udokumentowania złoża kopalin i ich zatwierdzenia przez właściwy organ nakładają na gminy obowiązek ich ujawnienia w studium uwarunkowań i kierunków...

II SA/Bd 129/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

geologiczne i górnicze wprowadzić stosowne zmiany do studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez ujawnienie w nim wszystkich obszarów udokumentowanych złóż kopalin...
na wojewodę obowiązek ustalenia czy takie zmiany zostały wprowadzone, czy udokumentowane źródła złóż kopalin, a dokładnie ich obszar został wprowadzony do studium uwarunkowań...

II GSK 1377/20 - Wyrok NSA z 2022-07-22

. został ujawniony w rejestrze jako prezes Zarządu spółki w dniu 5 grudnia 2013 r. i nadal w KRS w tym charakterze figurował. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r...
oczywiste należało uznać to, że zasadniczym źródłem wiedzy odnośnie do ustroju tego rodzaju osoby prawnej jest ustawa - Kodeks spółek handlowych, która w kompleksowy...
1   Następne >   2